Co drugi kurs GRATIS!

Do kolekcjonowania gotowi START! 

Z mytaxi przez cały wrzesień za każdy pełnopłatny przejazd dostajesz od nas kod na 25 zł! 

Zamów jeden kurs a drugi dostaniesz gratis!

Fajnie? Jasne, że fajnie!

Jak to działa? Wystarczy, że zrealizujesz jeden kurs, a kod na następny przejazd pojawi się w Twojej aplikacji automatycznie!

W swoim profilu możesz zawsze sprawdzić ile kodów udało Ci się już zdobyć.

Pamiętaj tylko aby mieć najnowszą wersję aplikacji!


Promocja obowiązuje:

  •  od 1 do 30 września 2017 (do godziny 23:59),
  • dla przejazdów z opcją "Płać przez Aplikację",
  • w tym kursów płatnych z Konta Firmowego,
  • na terenie: Warszawy, Krakowa, Trójmiasta
Nie masz jeszcze mytaxi? 

mytaxi działa w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie


  1. Pobierz aplikację.

Pobierz

2. Dodaj kartę Visa, Mastercard, AMEX lub konto PayPal


3. Wybierz opcję „Płać przez Aplikację”, zamów kurs.

*Regulamin promocji mytaxi „Kolekcjoner kursów” trwającej w dniach 01.09-30.09.2017 r. 


Poprzez udział w promocji „Kolekcjoner kodów” (dalej „Promocja”) Pasażer akceptuje niniejsze warunki Promocji.

Informacja:
Pasażera korzystającego z serwisu mytaxi i płacącego bezgotówkowo przez Aplikację mytaxi, na równi z niniejszym regulaminem, obowiązują także „Ogólne warunki korzystania
z aplikacji mytaxi przez Pasażera (OWK-P)“ oraz „Ogólne warunki płatności w ramach usługi Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” (zwane również usługą „Płać przez Aplikację”) dostępne pod adresem: https://pl.mytaxi.com/owk-polityka-prywatnosci.html. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w „Ogólnych warunkach korzystania z aplikacji mytaxi przez Pasażera (OWK-P)” i „Ogólnych warunkach płatności w ramach usługi Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” o ile w niniejszym regulaminie nie wskazano inaczej.

1. Organizator Promocji
Organizatorem Promocji jest mytaxi Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 42, 01-205 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 423350, tel. 531 996 613, e-mail: pomoc@mytaxi.com , www.mytaxi.com (zwana dalej „mytaxi“).

2. Okres trwania Promocji, obszar obowiązywania
(1) Promocja trwa od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

(2) Promocja obowiązuje na terenie Krakowa, Warszawy i Trójmiasta (tj. miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot) (zwanym dalej „obszarem obowiązywania”).

(3) Promocja obejmuje wyłącznie Użytkowników (tj. licencjonowanych taksówkarzy) mytaxi oferujących płatność z wykorzystaniem funkcji „Płać przez Aplikację”.

3. Sposób funkcjonowania
(1) Pasażerowie uczestniczący w Promocji, po odbytym 1, 3, 5, 7 i 9 kursie w okresie trwania Promocji, otrzymują automatycznie w Aplikacji mytaxi, kod promocyjny na 25 PLN brutto, który mogą zrealizować przy jednym z kolejnych kursów z wykorzystaniem funkcji „Płać przez Aplikację“. Każdy Pasażer uczestniczący w Promocji może otrzymać maksymalnie pięć kodów promocyjnych w czasie jej trwania (czyli do 30.09.2017 r. do godziny 23:59) o wartości 25 PLN brutto.

(2) Wyżej wymieniony kod promocyjny jest ważny przez 14 dni od udostępnienia go Pasażerowi uczestniczącemu w Promocji w Aplikacji mytaxi. Kod nie podlega wymianie na inny kod promocyjny lub gotówkę.

(3) Jako odbyte kursy zaliczane do Promocji rozumiane są zrealizowane zamówienia na Usługę przewozu osób, złożone przez Pasażera przy użyciu Aplikacji mytaxi, w których pośredniczy mytaxi i za które mytaxi przysługuje opłata za pośrednictwo. 

(4) Na skutek skorzystania z Aplikacji mytaxi przez Pasażera, pomiędzy mytaxi a Pasażerem nie dochodzi do zawarcia umowy przewozu osób, gdyż mytaxi jedynie pośredniczy
w przekazaniu zamówienia Pasażera na Usługę przewozu osób.

4. Udział w Promocji
(1) Aby skorzystać z Promocji należy być już zarejestrowanym użytkownikiem Aplikacji mytaxi lub pobrać Aplikację mytaxi z odpowiedniej platformy (App Store, Google Play Store) i zarejestrować się podając imię i nazwisko, numer telefonu oraz dokonać wyboru jednego ze środków płatności używanych w mytaxi (tj. karta Visa, Mastercard, Amex, PayPal, Konto Firmowe), jak również zaakceptować „Ogólne warunki korzystania z aplikacji mytaxi przez Pasażera (OWK-P)” oraz „Ogólne warunki płatności w ramach usługi Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” mytaxi.

(2) Udział w promocji następuje automatycznie, w momencie zamówienia kursu przez Aplikację mytaxi, w podanym okresie i na obszarze obowiązywania Promocji oraz pod warunkiem zapłaty za kurs z wykorzystaniem funkcji „Płać przez Aplikację”.

(3) Do puli kursów uprawniających do otrzymania kodu promocyjnego zaliczane są wyłącznie te kursy Pasażerów, które odbyły się na obszarze obowiązywania, z wykorzystaniem funkcji „Płać przez Aplikację“.

(4) Kod promocyjny otrzymany w ramach Promocji nie podlega łączeniu z innymi ofertami promocyjnymi, dodatkami, kodami rabatowymi lub udzielonymi rabatami.

(5) Kod promocyjny mytaxi jest jednorazowy, nie posiada wartości pieniężnej, nie może być przedmiotem sprzedaży ani cesji, ani nie może zostać wymieniony na gotówkę.

(6) Dla Pasażerów uczestniczących w Promocji, posiadających Konto Firmowe mytaxi do puli kursów uprawniających do otrzymania kodu promocyjnego zaliczane są wyłącznie kursy opłacone przy wykorzystaniu funkcji „Płać przez Aplikację“, odbyte na obszarze obowiązywania przez Pasażerów, którzy założyli Konto Firmowe w Polsce. Jeśli Pasażer odbędzie kurs przy użyciu Konta Firmowego mytaxi w innym kraju, nie będzie on wliczony do puli kursów objętych Promocją.

(7) Pasażer posiadający Konto Firmowe, który w ramach promocji otrzymał kod promocyjny, może go wykorzystać tylko na przejazdy prywatne, po dodaniu do aplikacji karty płatniczej. Kody Promocyjne nie działają przy płatności z konta Firmowego. 


(8) Jeśli na początku okresu trwania Promocji Pasażer otrzymał kod promocyjny na pierwszy kurs z wykorzystaniem funkcji „Płać przez Aplikację“, mytaxi automatycznie wybiera przy takim kursie, pomiędzy udziałem w Promocji a już przyznanym kodem promocyjnym na pierwszy kurs, wariant korzystniejszy ekonomicznie dla Pasażera. Jeśli jednak Pasażer samodzielnie wybierze kurs w ramach Promocji, kod promocyjny na pierwszy kurs traci ważność, bez możliwości wymiany na gotówkę lub inny kod promocyjny.

5. Prawo do udziału
(1) Udział w Promocji nie wiąże się z wnoszeniem żadnych dodatkowych opłat, poza opłatą należną za zrealizowany kurs.

(2) Prawo udziału w Promocji przysługuje wyłącznie pełnoletnim osobom fizycznym, będących zarejestrowanymi użytkownikami Aplikacji mytaxi.

6. Naruszenie regulaminu
(1) Udział w Promocji przy użyciu nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych osób trzecich oraz udział z wykorzystaniem systemów zautomatyzowanych bądź innych systemów mających na celu manipulowanie systemem obsługującym Promocję jest zabroniony.

(2)    Udział w Promocji z wykorzystaniem „kursów pozornych” jest zabroniony. „Kursami pozornymi“ określa się takie kursy mytaxi, które wykonywane są jedynie pozornie, w celu uzyskania kodu promocyjnego, w zmowie z Użytkownikiem /korporacją taksówkarską (tj. przedsiębiorcą zrzeszającym taksówkarzy). Podejrzenie takiego rodzaju „kursu pozornego” zachodzi zwłaszcza wtedy, gdy podczas okresu trwania Promocji, w krótkich odstępach czasu, pomiędzy tym samym Pasażerem a Użytkownikiem odbyte i rozliczone będzie wiele kursów mytaxi, tzn. powyżej dwóch kursów z wykorzystaniem funkcji „Płatności przez Aplikację” w ciągu 24 godzin. W przypadku podejrzenia mytaxi jest uprawniona w każdym czasie i według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia, aż do zakończenia okresu trwania Promocji, do zablokowania możliwości korzystania z Aplikacji mytaxi Pasażerom uczestniczącym w Promocji. Po dokonaniu blokady mytaxi poinformuje Pasażera o jej przyczynie oraz przewidywanym okresie jej trwania.

(3) Umyślne naruszenie niniejszego regulaminu Promocji może być podstawą do usunięcia konta Pasażera z serwisu mytaxi oraz wykluczenia z udziału w Promocji.

(4) W przypadku uzyskania przez Pasażera kodu promocyjnego z naruszeniem niniejszego regulaminu, mytaxi przysługuje ponadto prawo do odszkodowania.

7. Odpowiedzialność
(1) Za szkody, które powstaną po stronie Pasażera niebędącego konsumentem, wskutek jego udziału w Promocji, mytaxi odpowiada wyłącznie w przypadku winy umyślnej i rażącego niedbalstwa. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których szkoda wystąpi, wskutek błędnego, niepełnego lub opóźnionego przesłania informacji lub braku dostępności bądź awarii Aplikacji mytaxi.

(2) mytaxi odpowiada za zwykłe niedbalstwo jedynie, jeżeli dotyczy to naruszenia istotnych postanowień umownych i tylko za straty, które można było w sposób oczywisty przewidzieć. Za istotne postanowienia umowne uważa się te postanowienia, bez których wykonania, należyte wykonanie Umowy o świadczenie usług byłoby niemożliwe. W przypadku zwykłego niedbalstwa mytaxi nie odpowiada za poprawność danych dostarczonych przez osoby trzecie.

(3) Tymczasowe albo ostateczne wstrzymanie działania usługi przez mytaxi z ważnej przyczyny, w całości lub części lub zablokowanie Pasażerowi możliwości korzystania z Aplikacji mytaxi w związku z podejrzeniem wykorzystywania przez Pasażera „kursów pozornych” nie jest okolicznością stanowiącą podstawę do odpowiedzialności.

8. Pozostałe postanowienia
(1)     Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu Promocji jest lub okaże się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień regulaminu Promocji. Postanowienia nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania zostaną zastąpione postanowieniami o brzmieniu najbardziej zbliżonym do zamierzonego, pozwalającym na osiągnięcie wskazanego w nim celu.

(2)     mytaxi może dokonać zmiany postanowień regulaminu Promocji, jeśli zawierają one braki wpływające na poprawne wykonanie założeń Promocji lub gdy wystąpią przeszkody prawne lub faktyczne mogące mieć negatywny wpływ na cel Promocji .

(3) Regulamin Promocji podlega przepisom prawa polskiego.

(4) Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego regulaminu będzie sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.