Ogólne warunki korzystania, Polityka prywatności & Cookies

I. Pasażer

  • Ogólne warunki korzystania
  • Polityka Prywatności Pasażera
  • Ogólne warunki płatności w ramach usługi „Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów”
  • Ogólne warunki wykorzystania Kodów Promocyjnych dla nowych użytkowników

II. Taksówkarz

  • Ogólne warunki korzystania
  • Cennik

III. Klienci Biznes

Website

Ogólne warunki korzystania z aplikacji mytaxi przez Pasażera (OWK-P)

DEFINICJE:

mytaxi - mytaxi Polska sp. z o.o., ul. Karwińska 11, 02-639 Warszawa

Intelligent Apps - Intelligent Apps GmbH, Große Elbstraße 273 , 22767 Hamburg

Aplikacja mytaxi – oprogramowanie mytaxi oraz serwis mytaxi przeznaczone do zastosowania dla użytkowników  mających możliwość łączenia się z Internetem za pomocą urządzeń mobilnych w celu zamówienia usługi przewozu osób, zawarcia umowy o przewóz osób, a także ewentualnie zapłaty za tę usługę; 

Pasażer – użytkownik aplikacji mytaxi, który po zalogowaniu się na warunkach opisanych w niniejszych OWK-P zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi przewozu osób i za pośrednictwem aplikacji może zawrzeć umowę przewozu osób;

Użytkownik – użytkownik aplikacji mytaxi a jednocześnie podmiot wykonujący przewóz osób (tj. licencjonowany taksówkarz) ) który po zalogowaniu się na warunkach opisanych w niniejszych OWK-P przyjmuje zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usługi przewozu osób przez Pasażera i wykonuje przewóz;

Urządzenia mobilne – urządzenia zdolne do łączenia z Internetem (w szczególności smartfony i tablety PC) za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z aplikacji mytaxi; 

Usługa przewozu osób – usługa transportu drogowego świadczona Pasażerom przez Użytkownika za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym  Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późn. zm., w związku z art. 4 ust 1Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr125, poz. 874).    

I. Usługi oferowane przez mytaxi. Uwagi ogólne.

1.     mytaxi nieodpłatnie (za wyjątkiem kosztów związanych z użytkowaniem mobilnego urządzenia, np. kosztów połączenia z Internetem) udostępnia Pasażerowi aplikacje mytaxi przeznaczoną do zastosowania w urządzeniach mobilnych. Dzięki tej aplikacji Pasażer może korzystać z serwisu mytaxi (na warunkach wskazanych w niniejszych OWK-P) gdzie zgłasza informację  potrzebie skorzystania z usługi przewozu osób. Poprzez wciśnięcie przycisku „ZAMÓW TAKSÓWKĘ” Pasażer wyraża wolę zawarcia umowy przewozu osób z Użytkownikiem. Użytkownicy będący zalogowani w systemie uzyskują informacje o zapotrzebowaniu świadczenia usługi dla danego Pasażera poprzez wyświetlenie w systemie: nazwy Pasażera (lub jego imienia i nazwiska), numeru telefonu wraz z lokalizacją Pasażera. Użytkownik wyraża wolę wykonania usługi przewozu na rzecz danego Pasażera zgłaszającego zapotrzebowanie poprzez wciśniecie przycisku „PRZYJMUJĘ”. Pasażer, po wysłaniu po zaakceptowaniu zapotrzebowania przez Użytkownika, otrzymuje informacje o lokalizacji miejsca przebywania Użytkownika gotowego świadczyć usługę przewozu oraz dane pozwalające na jego identyfikacje. System udostępnia Pasażerowi nazwę Użytkownika (tj. imię i nazwisko taksówkarza) numer telefonu, zdjęcie typu paszportowego, numer rejestracyjny samochodu osobowego, oceny jego usług  jego numer identyfikacyjny Użytkownika (USER – ID) oraz oferowaną cenę usługi.  W ten sposób Pasażer ma możliwość bezpośredniego skontaktowania się z kierowcą taksówki, który pojawia się w systemie jako dostępny i przyjął informację o potrzebie skorzystania z taksówki wysłaną przez Pasażera. Użytkownik  zobowiązany jest stawić się do lokalizacji wskazanej przez Pasażera w celu świadczenia na rzecz Pasażera usługi przewozu osób. Zawarcie umowy przewozu osób pomiędzy Pasażerem a Użytkownikiem następuje poprzez złożenie oświadczeń woli: Pasażera poprzez przyciśnięcie przycisku Zamów Taksówkę, którym to dokonuje zgłoszenia zapotrzebowania, zgadzając się jednocześnie akceptowane warunki przewozu, w tym cenę, a następnie przez Użytkownika poprzez przyjęcie informacji o zapotrzebowaniu i zgodę na wykonanie usługi przez wciśnięcie przycisku Przyjmuje.

2.     Na skutek skorzystania z aplikacji przez Pasażera polegającego na wysłaniu informacji o potrzebie skorzystania z usługi przewozu osób, mytaxi przekazuje tę informację do Użytkowników (czyli do taksówkarzy) którzy znajdują się w najbliższej odległości od Pasażera, a zatem potencjalnych stron umowy o przewóz osób zawartej z Pasażerem. Usługa mytaxi polega zatem wyłącznie na pośredniczeniu w przekazaniu Użytkownikowi informacji o potrzebie uzyskania usługi przewozu osób przez Pasażerów, Pasażerowi zaś o dostępnych Użytkownikach gotowych świadczyć tę usługę w efekcie której może dojść do zawarcia umowy przewozu pomiędzy Pasażerem a Użytkownikiem. Na skutek skorzystania z aplikacji pomiędzy mytaxi i Pasażerem nie dochodzi do zawarcia umowy o przewóz osób. Umowa o przewóz osób może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy Pasażerem i Użytkownikiem na warunkach wskazanych w niniejszych OWK-P. 

II. Płatność za usługi mytaxi oraz świadczoną usługę przewozu osób.

Za skorzystanie z aplikacji mytaxi oraz zamówienie usługi przewozu osób za pomocą aplikacji, mytaxi nie pobiera od Pasażera żadnych opłat. 

Skorzystanie z usługi mytaxi i aplikacji mytaxi wymagać może jednakże dostępności innych usług (np. łączności z Internetem) oraz dysponowania  sprawnym urządzeniem mobilnym. Jeżeli zatem korzystanie z niniejszej aplikacji powoduje powstawanie jakichkolwiek dodatkowych kosztów (np. za Internet czy zakup urządzenia mobilnego ) ponosi je w całości Pasażer. Zakres usługi oferowanej przez aplikację nie obejmuje, niezbędnego w tym celu, skorzystania z Internetu. O dostęp do Internetu, spełnienie wymogów technicznych, konfigurację i wydajność mobilnego urządzenia przeznaczonego do korzystania z aplikacji, jak również o aktualność wymaganego oprogramowania musi zadbać Pasażer na własną odpowiedzialność i na własny koszt. 

Rozliczenie usługi przewozu świadczonej przez Użytkownika na rzecz Pasażera następuje na podstawie umowy przewozu osób zawartej w trybie opisanym powyżej w pkt I, w oparciu o cennik usług danego Użytkownika udostępniony Pasażerowi w aplikacji mytaxi podczas oferowania świadczenia usług przez danego Użytkownika. 

Opłatę za usługę przewozu pobiera od Pasażera Użytkownik. mytaxi zastrzega możliwość wprowadzenia odmiennego systemu rozliczeń w szczególności różne formy bezgotówkowego rozliczania z pasażerami np. w drodze płatności za pośrednictwem systemu mytaxi, voucherów jednorazowych lub poprzez przyznanie pakietów dla firm. W takich sytuacjach Użytkownik nie będzie pobierał opłaty od Pasażera lub będzie pobierał opłatę częściową w zależności od przyjętych od mytaxi form rozliczeń. 

III. Dostępność aplikacji, zmiana aplikacji, zaprzestanie oferowania usług

Na gruncie niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania z Aplikacji mytaxi Pasażerowi nie przysługuje roszczenie o zapewnienie stałej i nieprzerwanej dostępności aplikacji. mytaxi będzie się jednak starał zapewniać najwyższą dostępność aplikacji, jaka jest tylko możliwa, w tym jak najszybciej usuwać awarie.

mytaxi zastrzega prawo tymczasowego (częściowego/całkowitego) zawieszenia działalności swojego serwisu, bez indywidualnego poinformowania Pasażerów oraz Użytkowników. W przypadku zawieszenia działalności na czas przekraczający okres trzech miesięcy informacja zostanie podana w sposób ogólnodostępny na stronie internetowej www.mytaxi.com. Całkowite zawieszenie działalności serwisu zostanie ujawnione na stronie internetowej www.mytaxi.com z podaniem przyczyny. W takiej sytuacji mytaxi zaprzestaje oferowania usług świadczonych dzięki aplikacji. Pasażerom i Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 

mytaxi w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do zmiany aplikacji w szczególności w celu jej dalszego rozwoju, ulepszenia pod względem jakościowym, rozszerzenia profilu usług. 

IV. Ogólne obowiązki Pasażera

Przed rozpoczęciem korzystania z usług mytaxi Pasażer zobowiązany jest do zarejestrowania się na stronie aplikacji mytaxi poprzez : akceptację przez Pasażera niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania z Aplikacji mytaxi oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;  zgodne z prawdą podanie swojego imienia i nazwiska („nazwa Pasażera”) oraz swojego numeru telefonu. Dopiero wówczas, na podstawie niniejszych OWK-P  Pasażer będzie uprawniony do korzystania z oprogramowania i serwisu oferowanego przez mytaxi.

Pasażer zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych w sposób zgodny z prawdą, kompletny i zgodny z poszczególnymi wytycznymi mytaxi. Pasażer jest zobowiązany do aktualizowania tych danych i sprawdzania ich niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany bez jakiegokolwiek wezwania ze strony mytaxi. 

Pasażer zobowiązany jest do korzystania z aplikacji w sposób jaki jest zgodny z jej przeznaczeniem, a także w sposób, który nie ma negatywnego wpływu na aplikację, nie powoduje jej przeciążenia i nie uszkadza jej, jak również ani nie szkodzi celowi aplikacji, ani też nie omija go. Pasażer nie będzie ani sam, ani też z pomocą osób trzecich obchodził lub zmieniał zabezpieczeń aplikacji.

Wszelkie prawa do oprogramowania pozostają własnością mytaxi. Pasażerowi  nie przysługują żadne prawa do oprogramowani w szczególności zabrania się: kopiowania, modyfikowania, dekompresowania i rozprzestrzeniania udostępnionego mu oprogramowania. 

Pasażer zobowiązany jest do przechowywania swojej nazwy Pasażera w bezpiecznym miejscu i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Pasażer nie może również umożliwiać osobom trzecim dostępu do aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest wyłącznie Pasażer. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania mytaxi o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

Jeśli w związku z korzystaniem z aplikacji Pasażer dopuścił się naruszenia prawa, to zwolni on mytaxi od odpowiedzialności wobec osób trzecich, jak również od ponoszenia kosztów właściwej reprezentacji prawnej. Ponadto w przypadku naruszenia zasad korzystania z aplikacji mytaxi w stosunku do mytaxi Pasażer zobowiązany jest to pokrycia powstałej z tego tytułu szkody. 

W razie gdyby osoby trzecie miały dochodzić roszczeń w stosunku do mytaxi ze względu na naruszenie prawa przez Pasażera, zobowiązany jest on do szczegółowego i niezwłocznego poinformowania mytaxi. 

Dane osobowe innych uczestników (w tym np. innych Pasażerów czy Użytkowników), które zostały udostępnione Pasażerowi lub które poznał w związku z korzystaniem z aplikacji nie mogą być przez niego przetwarzane oraz przekazywane. 

V. Odpowiedzialność mytaxi

mytaxi nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, prawdziwość, kompletność informacji przekazywanych za pośrednictwem aplikacji oraz za ich otrzymywanie przez Pasażera jak i Użytkownika we właściwym czasie. 

mytaxi ponosi odpowiedzialność za szkody, które poniesie Pasażer na skutek korzystania z aplikacji tylko jeżeli powstały wyłącznie z winy umyślnej mytaxi. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których doszło do powstania szkody na skutek nieprawidłowego, niepełnego lub opóźnionego przekazania informacji lub na skutek braku dostępności czy awarii aplikacji. 

mytaxi ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania na skutek korzystania z aplikacji tylko wówczas, gdy uszkodzenia te powstaną na skutek wyłącznie z winy umyślnej mytaxi. 

mytaxi nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Pasażera lub Użytkownika zawartych w  urządzeniu mobilnym. Zabezpieczenie danych leży w gestii Pasażera i Użytkownika.

mytaxi nie odpowiada za świadczenie usług przewozu osób wykonywanych przez Użytkownika. 

mytaxi nie ponosi odpowiedzialności za treści i linki do stron internetowych należące do osób trzecich, które zamieszczone są na witrynie mytaxi.

Odpowiedzialność za treści upubliczniane oraz rozpowszechniane przez Pasażerów lub Użytkowników w ramach aplikacji i na stronie internetowej spoczywa wyłącznie na Pasażerach i Użytkownikach je zamieszczających. Pasażerowie jak i Użytkownicy zamieszczający jakiekolwiek  treści na stronie internetowej mytaxi zobowiązani są działać zgodnie z prawem, z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, norm moralnych i obyczajowych. Jeżeli publikacje naruszają wskazane powyżej zasady, to mytaxi jest upoważniony do ich niezwłocznego usunięcia.

VII. Ochrona danych osobowych

mytaxi zapewnia należytą ochronę danych osobowych Pasażera. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Pasażera (typu: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu i lokalizacje) będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002, Nr 101, poz 926 z póżn zmianami)

mytaxi gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe Pasażera w takim zakresie, jaki jest konieczny do prawidłowego korzystania i użytkowania Aplikacji przez Pasażera oraz w celach związanych z użytkowaniem i korzystaniem z Aplikacji wskazanych poniżej w niniejszych OWK-P, na które Pasażer wyrazi zgodę. 

Wraz z rozpoczęciem korzystania z aplikacji oferowanej przez mytaxi i akceptacji niniejszych OWK-P, Pasażer wyraża zgodę na gromadzone, przechowywane i przetwarzane swoich danych osobowych na warunkach poniżej wskazanych w niniejszych OWK-P, w szczególności w celu ujawniania i przekazywania danych w postaci : imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu i lokalizacją poszczególnym Użytkownikom zalogowanym w systemie wyrażającym zgodę na świadczenie dla Pasażera usługi przewozu osób . Pasażer może w dowolnej chwili albo cofnąć swoją zgodę w formie pisemnej na stronie www.mytaxi.com, albo też w sposób pisemny sprzeciwić się dalszemu wykorzystywaniu jego danych osobowych. Cofniecie zgody lub pisemny sprzeciw powodują automatycznie konieczność zamknięcia konta Pasażera przez mytaxi.

Aby móc prawidłowo korzystać z aplikacji, Pasażer wyraża zgodę na lokalizację swojego miejsca przebywania (dane GPS) oraz na przekazanie swojej nazwy Pasażera i swojego numeru telefonu Użytkownikom, którzy odebrali jego informację o potrzebie skorzystania z usługi przewozu osób przekazaną przez mytaxi. 

Wraz z akceptacją niniejszych OWK-P Pasażer wyraża także zgodę na wykorzystanie przechowywanych przez mytaxi danych osobowych w celach związanych z reklamą, badaniami rynku lub do zgodnego z popytem kształtowania ofert. Powyższe wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać w dowolnej chwili cofnięte w formie pisemnej na stronie www.mytaxi.com, albo też poprzez pisemny sprzeciw wobec dalszego wykorzystywania jego danych osobowych. Cofniecie zgody lub pisemny sprzeciw powodują automatycznie konieczność zamknięcia konta Pasażera przez mytaxi.

Pasażer wyraża także zgodę na wykorzystania jego danych osobowych, które są niezbędne do umożliwienia korzystania z usług mytaxi i do rozliczenia ich (dane dot. Użytkowania i korzystania z aplikacji), wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartych przez mytaxi umów (w tym np. z Użytkownikami Aplikacji). Tego typu dane dot. Użytkowania i korzystania z aplikacji są w szczególności cechami pozwalającymi na identyfikację i rozliczenie Użytkownika poprzez podanie czasu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z aplikacji oraz zakresu danego użycia i informacji o wykorzystanych mediach telekomunikacyjnych. 

Pasażer wyraża zgodę na to, by dane dotyczące użytkowania były również wykorzystywane przez mytaxi, w formie anonimowej, do celów reklamy, badania rynku lub do zgodnego z zapotrzebowaniem konfigurowania mediów telekomunikacyjnych, jak również do tworzenia profili Pasażerów. Istnieje możliwość cofnięcia w dowolnej chwili zgody na wykorzystywanie danych dotyczących użytkowania w formie pisemnej na stronie www.mytaxi.com, albo też poprzez pisemny sprzeciw wobec dalszego wykorzystywania jego danych osobowych. Cofniecie zgody lub pisemny sprzeciw powodują automatycznie konieczność zamknięcia konta Pasażera przez mytaxi. mytaxi zastrzega, że profile Pasażerów nie będą łączone z odpowiednimi danymi. 

Pasażer wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w celach związanych z wypełnieniem niniejszych OWK-P korzystania z aplikacji mytaxi lub dochodzeniem roszczeń prawnych związanych z realizacją niniejszych OWK-P. 

Zgoda Pasażera na wykorzystanie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Pasażer jest uprawniony do dostępu do swoich danych jak również ich aktualizowania i poprawiania.  

W celu otrzymania dalszych informacji, wyświetlenia treści, dostępu, aktualizacji lub cofnięcia udzielonej zgody na wykorzystywanie danych stanowiących integralną część niniejszych OWK-P, jak również cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych dot. użytkowania, prosimy o kontakt za pośrednictwem strony www.mytaxi.com lub na bezpośredni aktualny adres mytaxi Polska sp. z o.o. wskazany na ww stronie internetowej 

VIII. System oceny Użytkowników

Pasażerowie są upoważnieni do oceny świadczonej przez Użytkowników usług (ocena kierowcy i pojazdu). Pasażerowie zobowiązani są przy tym do podawania rzetelnych i prawdziwych informacji.

Pasażer wyraża również zgodę na to, by te anonimowe oceny opublikowane zostały na stronie internetowej www.mytaxi.com oraz w aplikacji i aby pozostały tam dopóty, dopóki dany Użytkownik korzysta z usług mytaxi.

IX. Postanowienia końcowe

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych OWK-P zostanie uznana przez sąd właściwy, lub inny upoważniony organ za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszych OWK-P będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące. Taką część OWK-P zastąpią inne postanowienia, które będą najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu i będą najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi korzystania z aplikacji.

mytaxi zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych Ogólnych warunków korzystania z aplikacji z powiadomieniem Pasażerów na stronie internetowej: www.mytaxi.com. mytaxi zapewnia stałą możliwość wglądu do Ogólnych warunków korzystania z aplikacji na stronie internetowej: www.mytaxi.com lub w samej aplikacji na mobilnym urządzeniu końcowym.

W terminie 5 dni od powiadomienia Pasażerów o zmianie OWK-P Pasażer ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby mytaxi lub na adres e-mail podane na stronie internetowej www.mytaxi.com. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z aplikacji przez Pasażera.  

Właściwym do wykonywania niniejszych OWK jest prawo polskie. 

Ogólne warunki płatności w ramach usługi „Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” (inaczej usługi „Płać przez Aplikację”)

Akceptując niniejsze warunki Pasażer zgadza się, aby mytaxi lub Intelligent Apps obciążyło instrument płatniczy lub konto bankowe Pasażera (np. kartę kredytową, konto PayPal, elektroniczne polecenia zapłaty tzw. „direct debit” lub inną opcję płatności), które wskazane zostało przez niego w aplikacji mytaxi w trakcie procesu płatności za usługę przewozu osób, na kwotę potwierdzoną przez Pasażera.

Akceptując powyższe, Pasażer potwierdza również dokładność wprowadzonych w aplikacji mytaxi danych i akceptuje warunki usługi Płać przez Aplikację wymienione poniżej.

PREAMBUŁA

Następujące warunki mają zastosowanie łącznie z Ogólnymi warunkami korzystania z aplikacji mytaxi przez Pasażera (OWK-P) uzgodnionymi odrębnie pomiędzy stronami oraz ewentualnie z dodatkowymi uzgodnionymi umowami ramowymi i mają pierwszeństwo nad nimi w razie wątpliwości.

1.   Przedmiot usługi, referencja PayPal

1.1   Na poniższych warunkach mytaxi umożliwia Pasażerom płacić za usługi przewozu osób świadczone przez Użytkowników, do maksymalnej wysokości określonej przez mytaxi, bezgotówkowo za pomocą aplikacji mytaxi z wykorzystaniem oferowanych sposobów płatności (np. z wykorzystaniem karty kredytowej, konta PayPal itp.) (dalej: „przejazd bezgotówkowy” lub „płatność bezgotówkowa”), zakładając, że wybrali opcję „Płać przez Aplikację” w trakcie zamawiania usługi przewozu osób.

1.2   W trakcie rejestracji usługi Płać przez Aplikację Pasażer wybiera indywidualną cechę identyfikacji (np. kod PIN) do przetwarzania i autoryzacji płatności w ramach przejazdów bezgotówkowych z aplikacją mytaxi.

1.3   W trakcie rejestracji usługi Płać przez Aplikację Pasażer decyduje, które z oferowanych sposobów płatności chce dodać. Użytkownik może zmienić, edytować, lub usunąć dodane sposoby płatności w każdej chwili w aplikacji mytaxi. Dodatkowo Pasażer może zdecydować który ze sposobów płatności chce użyć dla danego przejazdu bezgotówkowego w trakcie procesu płatności.

1.4   Jeżeli użytkownik wybierze PayPal jako sposób płatności, zapłaci kwotę potwierdzoną w trakcie procesu płatności nie ujawniając danych swojego konta mytaxi ani Intelligent Apps. W takim przypadku dochodzi do transakcji direct debit bezpośrednio pomiędzy Pasażerem i PayPal. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu PayPal, użytkownik może zostać obciążony dodatkową opłatą za skorzystanie z usługi PayPal. Aby korzystać z usług płatniczych PayPal w aplikacji mytaxi Pasażer musi założyć konto PayPal w systemie PayPal i potwierdzić płatność w trakcie procesu płatności. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu PayPal, PayPal zastrzega sobie prawo do obciążenia konta PayPal Pasażera w różnych kwotach w procesie płatności.

2.   Czas obowiązywania i rezygnacja

2.1   Niniejsze warunki usługi Płać przez Aplikację obowiązują od dnia zaakceptowania ich przez Pasażera przez czas nieokreślony.

2.2   Obie strony mogą zrezygnować w każdej chwili z usługi Płać przez Aplikację bez podania powodu, w formie pisemnej (email, aplikacja mytaxi lub poczta).

2.3   Po rezygnacji z usługi Pasażer nie będzie mógł dokonywać płatności bezgotówkowych za pomocą aplikacji mytaxi.

3.   Obowiązki Pasażera i sposoby płatności

3.1   Pasażer nie ma obowiązku wyboru płatności bezgotówkowej. Płatność gotówką pozostaje stale dostępna do wyboru dla Pasażera, mytaxi oferuje wyłącznie możliwość płatności bezgotówkowej.

3.2   Jeśli użytkownik wybierze przejazd bezgotówkowy zobowiązany będzie zapłacić kwotę brutto potwierdzoną po wykonaniu kursu (plus ewentualna wartość napiwku) z wykorzystaniem indywidualnej cechy identyfikacji (np. kod PIN).

3.3   Pasażer jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu ochrony swojej indywidualnej cechy identyfikacji przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich od momentu jej utworzenia i wprowadzenia do aplikacji mytaxi. Pasażer w szczególności nie może przekazywać informacji na temat swojej indywidualnej cechy identyfikacji osobom trzecim. Ponadto, Pasażer jest zobowiązany do zgłoszenia utraty, kradzieży lub niewłaściwego wykorzystania jego cechy identyfikacji lub swojego smartfona lub innego urządzenia na którym korzysta z aplikacji mytaxi oraz usługi Płać przez Aplikację, lub każdego innego nieuprawnionego wykorzystania jego konta użytkownika lub jego indywidualnej cechy identyfikacji lub podejrzenia o takim użyciu pod numerem telefonu +48 531 996 613 oraz dodatkowo w formie pisemnej na adres mytaxi Polska sp. z o.o., ul. Karwińska 11, 02-639 Warszawa, niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat (dalej "Zgłoszenie Blokady").

3.4   Akceptując Ogólne warunki płatności w ramach usługi „Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” Pasażer żąda wystawienia zamiast paragonu fiskalnego faktury w formie elektronicznej. Faktura zostanie dostarczona Pasażerowi niezwłocznie za pośrednictwem aplikacji mytaxi. Niezależnie od tego Pasażer otrzyma za pośrednictwem aplikacji mytaxi potwierdzenie dokonania poprzez aplikację mytaxi płatności.

3.5   mytaxi zastrzega sobie prawo do nie oferowania niektórych sposobów płatności, w pojedynczych przypadkach.

3.6   mytaxi zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Pasażera lub usługi Płać przez Aplikację (całkowicie lub czasowo) albo może też poprosić Pasażera aby utworzył na nowo swoją indywidualną cechę identyfikacyjną w przypadku gdy z przyczyn związanych z bezpieczeństwem indywidualnej cechy identyfikacyjnej lub konta Pasażera zachodzi podejrzenie nadużycia lub nieuprawnionego użycia. W takim przypadku mytaxi powiadomi Pasażera o zablokowaniu jego konta lub usługi Płać przez Aplikację  wraz z podaniem powodu (o ile będzie to w zgodzie z obowiązującym prawem), przed zablokowaniem o ile będzie to czasowo możliwe lub niezwłocznie po zablokowaniu.

4.   Odpowiedzialność

4.1   Jeśli Pasażer wybierze płatność bezgotówkową z wykorzystaniem sposobu płatności „direct debit” musi zapewnić aby na jego koncie znajdowały się wystarczające środki. Jeśli na koncie nie będą znajdowały się wystarczające środki to w przypadku nieudanej próby obciążenia konta przez mytaxi, Pasażer zobowiązany będzie do zapłaty wszystkich opłat i kosztów poniesionych przez mytaxi.

4.2   mytaxi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za proces płatności bezgotówkowych, w szczególności za proces obciążania karty kredytowej lub konta PayPal. W przypadku błędnych obciążeń, błędów rachunkowych lub awarii systemu płatniczego Pasażer powinien skontaktować się z wystawcą instrumentu płatniczego lub dostawcą usług płatniczych.

4.3   Jeśli Pasażer spóźni się z płatnością w ramach wybranego sposobu płatności, mytaxi jest uprawniona do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości do 5 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej NBP plus opłata manipulacyjna w wysokości 50 PLN. Jeśli zdarzenie to wyrządziło jednak większa szkodę i zostało to udowodnione, mytaxi jest uprawnione obciążyć tym Pasażera.

4.4   Jeśli Pasażer z winy umyślnej naruszy swoje obowiązki do ochrony swoich danych identyfikacyjnych oraz indywidualnej cechy identyfikacji (np. kodu PIN) przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich jak opisano w pkt 3.3 powyżej i naruszenie tych obowiązków będzie skutkowało poniesieniem szkody przez mytaxi, mytaxi będzie uprawnione obciążyć tą kwotą Pasażera. Po „Zgłoszeniu Blokady” przez Pasażera do mytaxi, mytaxi ponosi koszty szkód spowodowanych przez używanie zablokowanego konta.

5.   Postanowienia końcowe

5.1   Jeżeli jakakolwiek część niniejszych warunków płatności w ramach usługi „Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” zostanie uznana przez sąd właściwy, lub inny upoważniony organ za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszych warunków będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące. Taką część zastąpią inne postanowienia, które będą najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu i będą najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi korzystania z aplikacji.

5.2   mytaxi zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych warunków płatności w ramach usługi „Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” z powiadomieniem Pasażerów na stronie internetowej: www.mytaxi.com. mytaxi zapewnia stałą możliwość wglądu do warunków płatności w ramach usługi „Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” na stronie internetowej: www.mytaxi.com lub w samej aplikacji na mobilnym urządzeniu końcowym.

5.3   W terminie 5 dni od powiadomienia Pasażerów o zmianie warunków płatności w ramach usługi „Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” Pasażer ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby mytaxi lub na adres e-mail podane na stronie internetowej www.mytaxi.com. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z aplikacji przez Pasażera.

5.4   Właściwym do wykonywania niniejszych warunków płatności w ramach usługi „Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby mytaxi.

Ogólne warunki wykorzystania Kodów Promocyjnych dla nowych użytkowników

1.   Kod Promocyjny dla nowych Pasażerów (dalej „Kod Promocyjny”) może zostać wykorzystany w trakcie płatności za usługę przewozu osób zamówioną przez aplikację mytaxi, jeśli Pasażer jest zarejestrowanym użytkownikiem usługi „Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” (inaczej „Płać przez Aplikację”) i dodał sposób płatności (np. kartę kredytową, konto PayPal, elektroniczne polecenia zapłaty tzw. „direct debit” lub inną opcje płatności), tylko w przypadku kiedy zamówienie przewozu osób zostało złożone przez aplikację mytaxi z aktywną usługą „Płać przez Aplikację”.

2.   Kod Promocyjny może zostać wykorzystany tylko jeden raz przez Pasażera w trakcie okresu ważności kodu. Kod Promocyjny może zostać wprowadzony do aplikacji tylko jeden raz. Ponowne wprowadzenie kodu nie będzie możliwe. Niewykorzystany Kod Promocyjny na koniec okresu ważności traci ważność. Jakakolwiek wypłata ekwiwalentu Kodu Promocyjnego w gotówce lub w innej formie nie jest możliwa.

3.   Kod Promocyjny może zostać wykorzystany wyłącznie na terenie Polski w taksówkach Użytkowników obsługujących przejazdy bezgotówkowe. Szczegółowa informacja na temat miast obsługujących Kody Promocyjne zostanie podana na stronie www.mytaxi.com.

4.   Kod Promocyjny upoważnia do jednokrotnej zniżki w opłacie za przewóz osób na kwotę podaną wraz z kodem. Aby wykorzystać zniżkę zamów usługę przewozu osób przez aplikację mytaxi z aktywną funkcją Płać przez Aplikację, a następnie potwierdź wykonanie kursu oraz opłatę (plus ewentualna wartość napiwku dla Użytkownika) podając swoją indywidualną cechę identyfikacji (np. kod PIN). Automatycznie odliczymy zniżkę wynikającą z Kodu Promocyjnego od opłaty za kurs.

5.   Kod Promocyjny nie może być wykorzystany w trakcie jednego przejazdu jednocześnie z innymi rodzajami oferowanych zniżek, jak vouchery, kupony rabatowe lub inne zniżki. Zgubiony lub skradziony Kod Promocyjny nie może zostać wykorzystany. Odsprzedaż Kodu Promocyjnego jest zabroniona.

6.   W przypadku nieuprawnionego użycia Kodu Promocyjnego mytaxi jest uprawnione do zablokowania konta Pasażera. Mytaxi ma również prawo do zablokowania konta w przypadku dokonania przez Pasażera lub usiłowania oszustwa albo podejrzenia innych niezgodnych z warunkami wykorzystania Kodów Promocyjnych działań. W takim przypadku Pasażerowi nie będą przysługiwać względem mytaxi żadne roszczenia, w tym dotyczące wartości niewykorzystanego kodu.

Ogólne warunki umowne korzystania z aplikacji mytaxi przez Użytkownika (OWK-U)

Niniejsze Ogólne warunki umowne korzystania z aplikacji mytaxi przez Użytkownika (OWK-U) precyzują zasady współpracy mytaxi i Użytkownika (zgodnie z umową o współpracy oraz innymi umowami zawartymi z Użytkownikiem tj. m.in. umowy najmu sprzętu oraz udostępnienia powierzchni reklamowej), w szczególności korzystania przez Użytkownika z aplikacji mytaxi oraz innych usług oferowanych przez mytaxi stanowiąc jednocześnie integralną i wiążącą Użytkownika część umowy o świadczenie usług, umowy najmu sprzętu oraz umowy udostępnienia powierzchni reklamowej.

Użytkownik zobowiązany jest w ramach korzystania z usług oferowanych przez mytaxi do przestrzegania wszelkich obowiązujących w zakresie przewozu osób przepisów prawa (krajowego, UE), w tym również wszelkich obowiązujących przepisów prawa miejscowego o przewozie osób, taryf opłat za przewozy oraz ustaw / rozporządzeń dot. taryf opłat za przewozy. Użytkownik może przyjmować zlecenia na świadczenie usługi przewozu osób tylko wówczas i tylko tam, gdzie jest to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w zakresie przysługujących mu uprawnień.

Spis treści:

DEFINICJE

CZĘŚĆ I – Ogólne Warunki Korzystania z Aplikacji mytaxi;

I.               Usługi oferowane przez mytaxi. Uwagi ogólne.

II.              Płatność za usługi mytaxi oraz świadczoną usługę przewozu osób.

III.            Dostępność aplikacji, zmiana aplikacji, zaprzestanie oferowania usług

IV.            Ogólne obowiązki Użytkownik

V.             Obowiązek przyjęcia zlecenia na przewóz osób

VI.            Odpowiedzialność mytaxi

VII.          Ochrona danych osobowych i wizerunku Użytkownika

VIII.         Zakończenie obowiązywania umowy o współpracy / pozbawienie możliwości korzystania z aplikacji mytaxi i zaprzestanie świadczenia usług przez mytaxi

IX.            System oceny

CZĘŚĆ II. Ogólne Warunki Umowne Najmu Sprzętu

CZĘŚĆ III. Ogólne Warunki Umowne umieszczenia reklamy mytaxi na taksówkach

I.               Obowiązki spółki mytaxi, warunki płatności;

II.              Obowiązki Użytkownika;

III.            Prawo spółki mytaxi do przeprowadzenia kontroli

IV.            Zapewnienie, wyłączność;

V.             Okres obowiązywania umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach i jej wypowiedzenie

CZĘŚĆ IV. Ogólne Warunki świadczenia usług w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klientów Biznesowych”.

I.               Usługi oferowane przez mytaxi w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klientów Biznesowych”. Uwagi Ogólne.

II.             Rozliczanie usług w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Klientów Biznesowych”.

III.           Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika za usługi świadczone w ramach „Przejazdów bezgotówkowych dla Klientów Biznesowych”.

CZĘŚĆ V. Ogólne Warunki świadczenia usług w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Pasażerów” – usługi mytaxi Payment.

I.               Usługi oferowane przez mytaxi w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Pasażerów”. Uwagi Ogólne.

II.             Cesja wierzytelności.

III.           Rozliczanie usług w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Pasażerów”.

Postanowienia końcowe OWK-U

DEFINICJE:

Aplikacja mytaxi – oprogramowanie mytaxi oraz serwis mytaxi przeznaczone do zastosowania dla Użytkowników mających możliwość łączenia się z Internetem za pomocą urządzeń mobilnych w celu obsługi zleceń na wykonanie przewozu taksówką generowane przez system mytaxi, tj. pozyskania informacji o zapotrzebowaniu na świadczenie usług przewozu, przyjęcia zleceń przewozu oraz zawarcia umowy przewozu z Pasażerami.

Pasażer – użytkownik aplikacji mytaxi, który po zalogowaniu się na warunkach opisanych w niniejszych OWK-U zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi przewozu osób i za pośrednictwem aplikacji może zawrzeć umowę przewozu osób;

Użytkownik – użytkownik aplikacji mytaxi a jednocześnie podmiot wykonujący przewóz osób (tj. licencjonowany taksówkarz) który po zalogowaniu na warunkach opisanych w niniejszych OWK-U przyjmuje zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usługi przewozu osób przez Pasażera i wykonuje przewóz;

Klient Biznesowy - użytkownik aplikacji mytaxi, korzystający z systemu na podstawie odrębnej umowy z mytaxi, który za pośrednictwem aplikacji zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi przewozu osób, dokonuje wyboru Użytkownika gotowego świadczyć usługę przewozu oraz korzysta z usługi przewozu, której wykonanie potwierdza w systemie mytaxi;

Urządzenia mobilne – urządzenia zdolne do łączenia z Internetem (w szczególności smartfony i tablety PC) za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z aplikacji mytaxi;

Dane identyfikacyjne Użytkownika – dane przekazywane przez Użytkownika mytaxi w celu prawidłowej realizacji umowy współpracy i korzystania przez Użytkownika z aplikacji mytaxi, tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer rejestracyjny samochodu; numer licencji; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS; zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON); numer telefonu; adres mailowy. Jako dane identyfikacyjne uznaje się również udostępnione mytaxi zdjęcie Użytkownika.

Usługa przewozu osób – usługa transportu drogowego świadczona Pasażerom oraz Klientom Biznesowym przez Użytkownika za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późn. zm., w związku z art. 4 ust 1Ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr125, poz. 874).

CZĘŚĆ I. Ogólne Warunki Korzystania z Aplikacji mytaxi

I. Usługi oferowane przez mytaxi. Uwagi ogólne.

1.          mytaxi udostępnia (na warunkach przewidzianych w niniejszych OWK-U oraz innych łączących strony stosunkach prawnych) Użytkownikowi aplikacje mytaxi przeznaczoną do zastosowania w urządzeniach mobilnych. Dzięki tej aplikacji Użytkownik może odpłatnie korzystać z serwisu mytaxi z zastrzeżeniem swojej dostępności (na warunkach przewidzianych w niniejszych OWK-U oraz innych łączących strony stosunkach prawnych). Za pomocą aplikacji i pośrednictwem serwisu mytaxi umożliwia Użytkownikowi pozyskanie zlecenia na wykonanie usługi przewozu osób. mytaxi zapewnia możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu Pasażerów (przesyłających informację o swojej potrzebie skorzystania z usługi przewozu osób) z Użytkownikami aplikacji jako potencjalnymi podmiotami wykonującymi przewóz. Użytkownicy będący zalogowani w systemie uzyskują informacje o zapotrzebowaniu świadczenia usługi dla danego Pasażera poprzez wyświetlenie w systemie: nazwy Pasażera (lub jego imienia i nazwiska), numeru telefonu wraz z lokalizacją Pasażera. Użytkownik wyraża wolę wykonania usługi przewozu na rzecz danego Pasażera zgłaszającego zapotrzebowanie poprzez wciśniecie przycisku „PRZYJMUJĘ”. Użytkownik w ciągu pierwszych 5 sekund od momentu otrzymania zapotrzebowania ma możliwość zapoznania się z jego szczegółami bez możliwości przyjęcia zlecenia. Po upływie 5 sekund przycisk „PRZYJMUJĘ” staje się aktywny i możliwe jest zaakceptowanie przyjęcia zlecenia. Użytkownik otrzymujący zapotrzebowanie jako pierwszy w systemie ma je przez 10 sekund na wyłączność. Po upływie tego czasu kolejni Użytkownicy mogą zaakceptować zlecenie poprzez wciśnięcie przycisku „PRZYJMUJĘ”. Pasażer, po wysłaniu zapytania z zapotrzebowaniem i po przyjęciu zapytania przez Użytkownika, otrzymuje informacje o poszczególnych lokalizacjach miejsca przebywania Użytkownika gotowego świadczyć usługę przewozu oraz dane pozwalające na jego identyfikacje. System udostępnia Pasażerowi nazwę Użytkownika (tj. imię i nazwisko taksówkarza) numer telefonu, zdjęcie typu paszportowego, numer rejestracyjny samochodu osobowego, oceny jego usług, jego numer identyfikacyjny Użytkownika (USER – ID) oraz oferowaną cenę usługi. W ten sposób Pasażer ma możliwość bezpośredniego skontaktowania się z kierowcą taksówki, który pojawia się w systemie jako dostępny i przyjął informację o potrzebie skorzystania z taksówki wysłaną przez Pasażera. Potwierdzając przyjęcie zlecenia poprzez wciśnięcie przycisku „PRZYJMUJĘ” Użytkownik zobowiązany jest stawić się w lokalizacji wskazanej przez Pasażera w celu świadczenia na rzecz Pasażera usługi przewozu osób. Pomiędzy Pasażerem a Użytkownikiem następuje zawarcie umowy przewozu osób w drodze złożenia oświadczeń woli: Pasażera - poprzez wysłanie zapotrzebowania na skorzystanie z usługi przewozu osób (oferta) wraz z warunkami na których chce skorzystać z usługi przewozu (np. określając akceptowalny poziom opłat za km) oraz Użytkownika poprzez przyjęcie informacji o zapotrzebowaniu świadczenia usługi przewozu i zgodę na wykonanie usługi na tych wymaganych warunkach przez wciśnięcie przycisku PRZYJMUJĘ.

2.          Na skutek skorzystania z aplikacji przez Pasażera polegającego na wysłaniu informacji o potrzebie skorzystania z usługi przewozu osób, mytaxi przekazuje tę informację do Użytkowników którzy znajdują się w najbliższej odległości od Pasażera, a zatem potencjalnych stron umowy o przewóz osób zawartej z Pasażerem. Usługa mytaxi polega zatem wyłącznie na pośredniczeniu w przekazaniu Użytkownikowi informacji o potrzebie uzyskania usługi przewozu osób przez Pasażerów, Pasażerowi zaś o dostępnych Użytkownikach gotowych świadczyć tę usługę w efekcie której może dojść do zawarcia umowy przewozu pomiędzy Pasażerem a Użytkownikiem. Na skutek skorzystania z aplikacji pomiędzy mytaxi i Pasażerem nie dochodzi do zawarcia umowy o przewóz osób. Umowa o przewóz osób może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy Pasażerem i Użytkownikiem na warunkach wskazanych w niniejszych OWK-U z wyłączeniem Przejazdów Bezgotówkowych Klientów Biznesowych jak opisano w Części V niniejszego OWK-U.

3.          Zakres usługi oferowanej przez aplikację nie obejmuje, niezbędnego w tym celu, skorzystania z Internetu. O dostęp do Internetu, spełnienie wymogów technicznych, konfigurację i wydajność mobilnego urządzenia końcowego przeznaczonego do korzystania z aplikacji, jak również o aktualność wymaganego oprogramowania musi zadbać Użytkownik na własną odpowiedzialność i na własny koszt.

II. Płatność za usługi mytaxi oraz świadczoną usługę przewozu osób.

1.          Wysokość prowizji, kar i innych należności mytaxi znajduje się w CENNIKU. Cennik stanowi załącznik do umowy o współpracy zawartej z Użytkownikiem.

2.          Za każde zakończone sukcesem pośrednictwo w pozyskaniu Pasażera poprzez skorzystanie przez Użytkownika z aplikacji mytaxi (tj. potwierdzenie przez Użytkownika przyjęcia oferty Pasażera na świadczenia usługi przewozu osób poprzez przyciśnięcie przycisku „PRZYJMUJĘ”) Użytkownik zapłaci ustaloną prowizję za pośrednictwo zgodną z każdorazowo aktualnie obowiązującym cennikiem usług mytaxi Wysokość prowizji jest stała, ryczałtowa i niezależna od przychodu osiągniętego przez Użytkownika dzięki realizacji zlecenia przewozu osób za pośrednictwem aplikacji mytaxi.

3.          Rozliczenie prowizji należnej mytaxi za przewozy osób zrealizowane z Poszczególnymi Użytkownikami, którzy za pośrednictwem aplikacji mytaxi uzyskali zlecenie, następować będzie raz w miesiącu (lub raz na dwa tygodnie wg wyboru mytaxi) w oparciu o dane zawarte w systemie obejmujące: dane identyfikacyjne taksówkarza; miejsce podjęcia pasażera oraz datę i godzinę pojawienia się w taksówce Pasażera. mytaxi weryfikuje ww dane i w oparciu o ilość uzyskanych zleceń ustala łączną wysokość prowizji.

4.          Rozliczenie z Użytkownikiem będącym podmiotem zatrudniającym (współpracującym) z taksówkarzami (np. korporacja taksówkarska), którzy pozyskali zlecenie za pośrednictwem aplikacji mytaxi, następować będzie analogicznie jak w pkt 2 i 3 powyżej z uwzględnieniem rozliczenia prowizji dla każdego z Użytkowników (poszczególnych taksówkarzy) współpracujących z danym podmiotem zatrudniającym (współpracującym) taksówkarzy.

5.          W oparciu o dane pozyskane w systemie mytaxi wystawia Użytkownikowi fakturę VAT. Faktura VAT płatna jest w terminie 7 dni od jej wystawienia. Zapłata następuje poprzez zezwolenie na obciążenie konta, gdy należna kwota stanie się wymagalna lub przelewem na rachunek bankowy mytaxi. Wybór formy płatności nastąpi w umowie o współpracę. Koszty dotyczące korzystania z poszczególnych form płatności są dostępne dla Użytkownika - w CENNIKU.

6.          Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej (drogą e-mail) na adres wskazany przez Użytkownika.

7.          Za skorzystanie z aplikacji mytaxi oraz zamówienie usługi przewozu osób za pomocą aplikacji, mytaxi nie pobiera od Pasażera żadnych opłat.

8.          Skorzystanie z usługi mytaxi i aplikacji mytaxi wymaga (zarówno dla Pasażera jak i Użytkownika) dysponowaniem sprawnym urządzeniem mobilnym oraz dostępności innych usług np. łączności z Internetem. Jeżeli zatem korzystanie z niniejszej aplikacji powoduje powstawanie jakichkolwiek dodatkowych kosztów (np. za zaopatrzenie w końcowe urządzenie mobilne czy za Internet) ponoszą je w całości podmioty korzystające z aplikacji (odpowiednio Pasażer lub Użytkownik).

9.          Rozliczenie usługi przewozu osób świadczonej przez Użytkownika na rzecz Pasażera następuje na podstawie umowy przewozu osób zawartej w trybie opisanym powyżej w pkt I, w oparciu o cennik usług danego Użytkownika udostępniony Pasażerowi w aplikacji mytaxi podczas oferowania świadczenia usług przez danego Użytkownika.

10.        Opłatę za usługę przewozu osób pobiera od Pasażera Użytkownik. mytaxi zastrzega możliwość wprowadzenia odmiennego systemu rozliczeń w szczególności różne formy bezgotówkowego rozliczania z pasażerami np. w drodze płatności za pośrednictwem systemu mytaxi, voucherów jednorazowych lub poprzez przyznanie pakietów dla firm. W takich sytuacjach Użytkownik nie będzie pobierał opłaty od Pasażera lub będzie pobierał opłatę częściową w zależności od przyjętych od mytaxi form rozliczeń.

III. Dostępność aplikacji, zmiana aplikacji, zaprzestanie oferowania usług

1.          Na gruncie niniejszych Ogólnych Warunków Umownych Korzystania z Aplikacji mytaxi Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zapewnienie stałej i nieprzerwanej dostępności aplikacji. mytaxi będzie się jednak starał zapewniać najwyższą dostępność aplikacji, jaka jest tylko możliwa, w tym jak najszybciej usuwać awarie.

2.          mytaxi zastrzega prawo tymczasowego (częściowego/całkowitego) zawieszenia działalności swojego serwisu, bez indywidualnego poinformowania Pasażerów oraz Użytkowników. W przypadku zawieszenia działalności na czas przekraczający okres trzech miesięcy informacja zostanie podana w sposób ogólnodostępny na stronie internetowej www.mytaxi.com.pl. Całkowite zawieszenie działalności serwisu zostanie ujawnione na stronie internetowej www.mytaxi.com.pl z podaniem przyczyny. W takiej sytuacji mytaxi zaprzestaje oferowania usług świadczonych dzięki aplikacji. Pasażerom i Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

3.          mytaxi w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do zmiany aplikacji w szczególności w celu jej dalszego rozwoju, ulepszenia pod względem jakościowym, rozszerzenia profilu usług.

IV. Ogólne obowiązki Użytkownika

1.          Użytkownik może rozpocząć współpracę z mytaxi i korzystać z aplikacji mytaxi tylko wówczas, gdy posiada wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia na przewóz osób taksówkami lub gdy pracuje dla posiadacza takowych zezwoleń oraz gdy przestrzega wszystkich wymaganych przepisami prawa obowiązków zastrzeżonych dla przewoźników świadczących usługi przewozu osób (w tym posiada sprawne urządzenia typu: taksometr z ważnym dowodem legalizacji, dodatkowe światło z napisem „TAXI”, umieszczone na dachu pojazdu).

2.          Przed rozpoczęciem współpracy i korzystania z aplikacji użytkownik musi udokumentować mytaxi spełnienie wymogów opisanych powyżej w ust 1, poprzez przedłożenie przy zawarciu umowy o współpracy wymaganych prawem zezwoleń i dokumentów potwierdzających status prawny działalności Użytkownika (typu: licencja na wykonywanie przewozu osób; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS; zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON;). Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za aktualność i zakres posiadanych uprawnień. mytaxi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenie przez Użytkownika usług przewozu osób bez wymaganych upoważnień lub z przekroczeniem ich zakresu.

3.          Użytkownik będący pracownikiem (zleceniobiorcą lub współpracownikiem działającym na innej podstawie prawnej) podmiotu zatrudniającego (współpracującego, zlecającego) taksówkarzy wykonujących usługi przewozu osób musi zapewnić zgodę swego pracodawcy (współpracownika; zleceniodawcy) na korzystanie przez Użytkownika z aplikacji mytaxi i współpracy z mytaxi jedynie w wypadku, kiedy sam z przyczyn formalnych nie może zawrzeć umowy o współpracy i nie jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

4.          mytaxi nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w sytuacji braku wymaganej zgody pracodawcy (współpracownika; zleceniodawcy) lub przekroczenia przez Użytkownika zakresu udzielonej mu zgody. W sytuacji skierowania do mytaxi jakichkolwiek roszczeń (bezpośrednich/pośrednich) w związku z brakiem zgody o której mowa powyżej lub przekroczenia zakresu takiej zgody Użytkownik zwolni i zabezpieczy mytaxi od wszelkich roszczeń (odszkodowawczych, kar itp.) jakie mogą zostać i zostaną wobec niego skierowane przez jakiekolwiek osoby fizyczne, prawne, Instytucje, Urzędy i inne podmioty, w tym zabezpieczy i poniesienie koszty właściwej reprezentacji prawnej ustanowionej przez mytaxi.

5.          Korzystanie z aplikacji mytaxi i usług oferowanych przez mytaxi Użytkownikowi, odbywa się na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy o współpracy (w tym również, jeżeli zostaną zawarte, innych umów typu: najem smarfonów, akceptacji płatności bezgotówkowych, itp.) oraz niniejszych OWK-U. Przed podpisaniem umowy o współpracy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszymi OWK-U. Podpisanie umowy o współpracy jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika niniejszych OWK-U, które stają się integralną częścią umowy.

6.          Wraz z podpisaniem umowy o współpracy Użytkownik udostępnia mytaxi dane identyfikujące Użytkownika. mytaxi tworzy w oparciu o udostępnione dane Profil danego Użytkownika i tworzy Konto Użytkownika. Każdy Użytkownik otrzymuje zastrzeżony wyłącznie dla niego numer identyfikacyjny Użytkownika (USER ID). Dopiero wówczas, na podstawie niniejszych OWK-U Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z oprogramowania i serwisu oferowanego przez mytaxi.

7.          Użytkownik zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych w sposób zgodny z prawdą, kompletny i zgodny z poszczególnymi wytycznymi mytaxi. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania tych danych i sprawdzania ich niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany bez jakiegokolwiek wezwania ze strony mytaxi.

8.          Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z aplikacji w sposób jaki jest zgodny z jej przeznaczeniem, a także w sposób, który nie ma negatywnego wpływu na aplikację, nie powoduje jej przeciążenia i nie uszkadza jej, jak również ani nie szkodzi celowi aplikacji, ani też nie omija go. Użytkownik nie będzie ani sam, ani też z pomocą osób trzecich obchodził lub zmieniał zabezpieczeń aplikacji.

9.          Urządzenie mobilne niezbędne do korzystania z aplikacji należy na stałe zainstalować w taksówce, a podczas jego użytkowania należy przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów odpowiednich ustaw o ruchu drogowym. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania powierzonych mu urządzeń ściśle do celów uzyskania dostępu do aplikacji mytaxi i odpowiada za to aby urządzenie było naładowane i włączone, a aplikacja umożliwiająca dostęp do serwisu przez cały czas pracy włączona.

10.       Wszelkie prawa do oprogramowania pozostają własnością mytaxi. Użytkownikowi zabrania się kopiowania, modyfikowania, - dekompresowania i rozprzestrzeniania udostępnionego mu oprogramowania.

11.       Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania swojej nazwy Użytkownika bezpiecznym miejscu i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Użytkownik nie może również umożliwiać osobom trzecim dostępu do aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania mytaxi o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

12.       Jeśli w związku z korzystaniem z aplikacji Użytkownik dopuścił się naruszenia prawa (w tym obowiązujących go umów, porozumień, ustaleń), to zwolni on i zabezpieczy mytaxi od odpowiedzialności wobec wszelkich osób trzecich (w tym osób fizycznych, prawnych, Urzędów, Instytucji i innych) w zakresie jakichkolwiek kierowanych (w tym również potencjalnych) do mytaxi roszczeń, w tym zabezpieczy i poniesie koszty właściwej reprezentacji prawnej ustanowionej przez mytaxi.

13.       W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z aplikacji mytaxi (tj. naruszenia niniejszych OWK-U czy łączących strony umów) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec mytaxi.

14.       W razie gdyby osoby trzecie miały dochodzić roszczeń w stosunku do mytaxi ze względu na jakiekolwiek naruszenie prawa przez Użytkownika, zobowiązany jest on do szczegółowego i niezwłocznego poinformowania mytaxi.

15.       Dane osobowe innych uczestników (w tym np. innych Pasażerów czy Użytkowników), które zostały udostępnione Użytkownikowi lub które poznał w związku z korzystaniem z aplikacji nie mogą być przez niego przetwarzane oraz przekazywane.

V. Obowiązek przyjęcia zlecenia na przewóz osób

1.          Użytkownik zobowiązuje się do bycia zalogowanym w udostępnionym przez mytaxi systemie przez cały okres wykonywania dla Pasażerów usług przewozu osób.

2.          Użytkownik zobowiązany jest do przyjęcia zlecenia usługi przewozu osób i realizacji tego zlecenia w sytuacji gdy:

a)          był zalogowany w systemie (aplikacja była aktywna) na skutek czego był widoczny dla potencjalnych Pasażerów;

b)          jego status był oznaczony jako „wolny”;

c)          na zgłoszone przez Pasażera zapotrzebowanie świadczenia usługi (ofertę świadczenia usług przewozu) przewozu nacisnął przycisk PRZYJMUJĘ;

3.          Użytkownik zobowiązany jest do stałego aktualizowania statusu swojej taksówki (wolna lub zajęta) w aktywowanej aplikacji, aby dzięki temu uczestniczący w programie potencjalni Pasażerowie mogli przez cały czas rozpoznawać aktualny status taksówki. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie statutu swojej taksówki.

4.          Użytkownik w uzasadnionych przypadkach może przejść w stan realizacji kursu zewnętrznego, tryb „Zajęty”. Te przypadki to otrzymane inną drogą (radio, telefon komórkowy, pasażer wsiadający bezpośrednio z postoju). W pozostałych przypadkach Użytkownik powinien pozostawać w stanie oczekującym na zlecenie, aby być dostępnym dla Pasażerów korzystających z aplikacji mytaxi.

VI. Odpowiedzialność mytaxi

1.          mytaxi nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, prawdziwość, kompletność informacji przekazywanych za pośrednictwem aplikacji oraz za ich otrzymywanie przez Pasażera jak i Użytkownika we właściwym czasie.

2.          mytaxi ponosi odpowiedzialność za szkody, które poniesie Użytkownik na skutek korzystania z aplikacji tylko jeżeli powstały wyłącznie z winy umyślnej mytaxi. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których doszło do powstania szkody na skutek nieprawidłowego, niepełnego lub opóźnionego przekazania informacji lub na skutek braku dostępności czy awarii aplikacji.

3.          mytaxi ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania na skutek korzystania z aplikacji tylko wówczas, gdy uszkodzenia te powstaną na skutek wyłącznie z winy umyślnej mytaxi.

4.          mytaxi nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Pasażera lub Użytkownika zawartych w końcowym urządzeniu mobilnym. Zabezpieczenie danych leży w gestii Pasażera i Użytkownika.

5.          mytaxi nie odpowiada za świadczenie usług przewozu osób wykonywanych przez Użytkownika.

6.          mytaxi nie ponosi odpowiedzialności za treści i linki do stron internetowych należące do osób trzecich, które zamieszczone są na witrynie mytaxi.

7.          Odpowiedzialność za treści upubliczniane oraz rozpowszechniane przez Pasażerów lub Użytkowników w ramach aplikacji i na stronie internetowej spoczywa wyłącznie na Pasażerach i Użytkownikach je zamieszczających. Pasażerowie jak i Użytkownicy zamieszczający jakiekolwiek treści na stronie internetowej mytaxi zobowiązani są działać zgodnie z prawem, z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, norm moralnych i obyczajowych. Jeżeli publikacje naruszają wskazane powyżej zasady, to mytaxi jest upoważniony do ich niezwłocznego usunięcia.

VII. Ochrona danych osobowych i wizerunku Użytkownika

1.          mytaxi zapewnia należytą ochronę danych osobowych Użytkownika. Wszelkie dane osobowe przekazane mytaxi przez Użytkownika będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie ze powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002, Nr 101, poz 926 z póżn zmianami)

2.          mytaxi gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny do prawidłowego korzystania z aplikacji przez Pasażera i Użytkownika oraz realizacji usług i współpracy w ramach zawartych przez strony umów oraz w celach związanych z użytkowaniem i korzystaniem z Aplikacji wskazanych poniżej w niniejszych OWK-P, na które Użytkownik wyrazi zgodę.

3.          Wraz z rozpoczęciem korzystania z aplikacji oferowanej przez mytaxi i akceptacji niniejszych OWK-U Użytkownik wyraża zgodę na gromadzone, przechowywane i przetwarzane swoich danych osobowych na warunkach poniżej wskazanych w niniejszych OWK-U, w szczególności w celu ujawniania i przekazywania danych Indentyfikacyjnych Użytkownika poszczególnym Pasażerom zalogowanym w systemie zgłaszającym zapotrzebowanie na świadczenie usługi przewozu osób. Użytkownik może w dowolnej chwili albo cofnąć swoją zgodę w formie pisemnej na stronie www.mytaxi.com.pl, albo też w sposób pisemny sprzeciwić się dalszemu wykorzystywaniu jego danych osobowych. Cofniecie zgody lub pisemny sprzeciw powodują automatycznie konieczność zamknięcia konta Użytkownika przez mytaxi i zakończenie współpracy.

4.          Aby móc prawidłowo korzystać z aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na lokalizację swojego miejsca przebywania (dane GPS) oraz na przekazanie swojej nazwy Użytkownika i pozostałych danych identyfikujących Pasażerom, którzy zgłaszają informację o potrzebie skorzystania z usługi przewozu osób przekazaną przez mytaxi.

5.          Wraz z akceptacją niniejszych OWK-U Użytkownik wyraża także zgodę na wykorzystanie przechowywanych przez mytaxi danych osobowych w celach związanych z reklamą, badaniami rynku lub do zgodnego z popytem kształtowania ofert. Powyższe wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać w dowolnej chwili cofnięte w formie pisemnej na stronie www.mytaxi.com.pl, albo też poprzez pisemny sprzeciw wobec dalszego wykorzystywania jego danych osobowych. Cofnięcie zgody lub pisemny sprzeciw powodują automatycznie konieczność zamknięcia konta Użytkownika przez mytaxi i zakończenie współpracy.

6.          Użytkownik wyraża także zgodę na wykorzystania jego danych osobowych, które są niezbędne do umożliwienia korzystania z usług mytaxi i do rozliczenia ich (dane dot. Użytkowania i korzystania z aplikacji), wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartych przez mytaxi umów. Tego typu dane dot. Użytkowania i korzystania z aplikacji są w szczególności cechami pozwalającymi na identyfikację i rozliczenie Użytkownika poprzez podanie czasu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z aplikacji oraz zakresu danego użycia i informacji o wykorzystanych mediach telekomunikacyjnych

7.          Użytkownik wyraża zgodę na to, by dane dotyczące użytkowania były również wykorzystywane przez mytaxi, w formie anonimowej, do celów reklamy, badania rynku lub do zgodnego z zapotrzebowaniem konfigurowania mediów telekomunikacyjnych, jak również do tworzenia profili użytkowników. Istnieje możliwość cofnięcia w dowolnej chwili zgody na wykorzystywanie danych dotyczących użytkowania w formie pisemnej na stronie www.mytaxi.com.pl, albo też poprzez pisemny sprzeciw wobec dalszego wykorzystywania jego danych osobowych. Cofniecie zgody lub pisemny sprzeciw powodują automatycznie konieczność zamknięcia konta Pasażera przez mytaxi. mytaxi zastrzega, że profile Użytkowników będą łączone z odpowiednimi danymi na co Użytkownik wyraża zgodę.

8.          Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w celach związanych z wypełnieniem niniejszych OWK-U korzystania z aplikacji mytaxi jak i innych wiążących strony umów, lub dochodzeniem roszczeń prawnych związanych z realizacją niniejszych OWK-U lub wiążących strony umów.

9.          Zgoda Użytkownika na wykorzystanie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Użytkownik jest uprawniony do dostępu do swoich danych jak również ich aktualizowania i poprawiania

10.       W celu otrzymania dalszych informacji, wyświetlenia treści, dostępu, aktualizacji lub cofnięcia udzielonej zgody na wykorzystywanie danych stanowiących integralną część niniejszych OWK-U, jak również cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych dot. użytkowania, prosimy o kontakt za pośrednictwem strony www.mytaxi.com.pl lub na bezpośredni aktualny adres Spółki mytaxi Polska Sp. z o.o. wskazany na stronie internetowej.

11.       Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystanie przez mytaxi jego wizerunku w postaci udostępnionego mytaxi zdjęcia typu paszportowego w celu stworzenia Profilu Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie jego zdjęcia na Profilu i dostępności tegoż Profilu (wraz z umieszczonym zdjęciem) dla Pasażerów korzystających z aplikacji i systemu mytaxi a także w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o współpracy jak i prawidłowego funkcjonowania aplikacji mytaxi. 

VIII. Zakończenie obowiązywania umowy o współpracy / pozbawienie możliwości korzystania z aplikacji mytaxi i zaprzestanie świadczenia usług przez mytaxi

1.          Umowa o współpracy zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać w dowolnej chwili wypowiedziana przez obie strony ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn z pisemnym powiadomieniem drugiej strony.

2.          Umowa ulega automatycznemu zakończeniu, bez konieczności złożenia wypowiedzenia wówczas, gdy:

a)          Użytkownik utraci prawo do należących do niego taksówek lub samochodów na wynajem uczestniczących w publicznym ruchu drogowym;

b)          Użytkownik utraci wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usług przewozu osób.

3.          W sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z prawa lub/i łączących strony umów (w tym niniejszych OWK-U) Użytkownikowi może zostać tymczasowo (lub na stałe) zablokowany dostęp i możliwość korzystania z aplikacji. Zablokowanie może nastąpić również wówczas, gdy:

a)          Użytkownik nie wypełni w terminie swojego zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia (prowizji) należnej mytaxi,

b)          albo też po przyjęciu zlecenia na przewóz lub wstępnej rezerwacji nie wykona usługi przewozu,

c)          albo pozostaje długotrwale, tzn więcej niż trzy tygodnie niezalogowanym do systemu mytaxi lub też pozostaje przez długi czas w trybie „Zajęty”, co uniemożliwia wysyłanie do niego przez system mytaxi zapytań zleceń przewozu osób.

IX. System oceny

1.          Użytkownik wyraża zgodę na to, by przewożeni przez niego Pasażerowie oceniali świadczoną przez niego usługę (kierowca i pojazd). Pasażerowie zobowiązani są przy tym do podawania rzetelnych informacji.

2.          Użytkownik wyraża również zgodę na to, by te nie anonimowe oceny opublikowane zostały na stronie internetowej www.mytaxi.com.pl oraz w aplikacji i aby pozostały tam dopóty, dopóki Użytkownik korzysta z usług mytaxi.

CZĘŚĆ II. Ogólne Warunki Umowne Najmu Sprzętu.

1.          Celem zabezpieczenia roszczeń mytaxi o zapłatę czynszu oraz o zapłatę zastrzeżonych poniżej kar umownych Użytkownik wpłaca mytaxi kaucję w wysokości wskazanej w CENNIKU. Kaucja jest zwracana Najemcy po rozwiązaniu Umowy Najmu Sprzętu i zwrocie sprzętu przez Najemcę.

2.          W przypadku uszkodzenia Sprzętu Użytkownik zapłaci mytaxi karę umowną w wysokości wskazanej w CENNIKU co nie ogranicza prawa mytaxi do domagania się odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej. Za uszkodzenie nie jest uważane zużycie sprzętu, będące wynikiem normalnego, prawidłowego i starannego użytkowania.

3.          W razie przekazania przez Użytkownika innej osobie, bez pisemnej zgody mytaxi Sprzętu oraz w przypadku przekraczającego 3 dni robocze opóźnienia w zwrocie Sprzętu na Użytkownik zapłaci mytaxi karę umowną w wysokości wskazanej w CENNIKU co nie ogranicza prawa mytaxi do domagania się odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

CZĘŚĆ III. Ogólne Warunki Umowne umieszczenia reklamy mytaxi na taksówkach

I.           Obowiązki spółki mytaxi Polska, warunki płatności

1.          mytaxi ponosi koszty pierwszego udostępnienia i umieszczenia środków reklamowych na zewnętrznej powierzchni pojazdów oraz w ich wnętrzu. Poza tym mytaxi ponosi koszty późniejszego odnowienia środków reklamowych, które sama zainicjuje. Środki reklamowe przekazane Użytkownikowi i umieszczone na pojeździe pozostają własnością mytaxi.

2.          W zamian za udostępnianie powierzchni reklamowej na zewnętrznej powierzchni pojazdów oraz w ich wnętrzu spółka mytaxi zobowiązuje się do wypłaty Użytkownikowi miesięcznego wynagrodzenia w wysokości wskazanej w aktualnie obowiązującym CENNIKU.

3.          Spółka mytaxi zobowiązuje się do wypłaty Użytkownikowi określonego miesięcznego wynagrodzenia (opisanego w CENNIKU) przez czas nieokreślony począwszy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po upływie okresu próbnego.

4.          Bez uszczerbku dla prawa do wypowiedzenia, o którym mowa poniżej w pkt V, mytaxi zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmniejszenia lub wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli pomimo wezwania ze strony mytaxi Użytkownik nie dotrzyma terminów kontroli określonych w pkt III.

II.         Obowiązki Użytkownika

1.          Użytkownika obowiązuje okres próbny, w którym to mytaxi obserwuje aktywność Użytkownika i jakość świadczonych przez niego usług. W sytuacji gdy Użytkownik jest mało aktywny, tzn. rzadko korzysta z aplikacji lub dostaje niskie oceny od Pasażerów a nie przyjmuje, bądź przyjmuje i anuluje zlecenia – mytaxi zastrzega sobie prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy lub na prośbę Użytkownika przedłużenia okresu próbnego. W celu podsumowania i zakończenia okresu próbnego Użytkownik musi się skontaktować z biurem mytaxi. mytaxi zastrzega sobie prawo do comiesięcznej weryfikacji aktywności, jakości świadczonych usług i ilości przyjmowanych zleceń.

2.          Przez cały okres obowiązywania umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach Użytkownik zobowiązany jest do dbania o prawidłowy stan i widoczność środków reklamowych oraz do niezwłocznego zgłaszania spółce mytaxi Polska ewentualnych uszkodzeń tych środków reklamowych. Ponadto przez cały okres obowiązywania umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania wnętrza pojazdu w należytym, zadbanym i czystym stanie.

3.          Koszty utrzymywania w należytym stanie środków reklamowych, a w szczególności naklejek zewnętrznych i/lub folii magnetycznych, jak również koszt ich ponownego zakupu i ich umieszczenia w przypadku uszkodzenia środków reklamowych w okresie obowiązywania umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach ponosi Użytkownik. Koszty usunięcia środków reklamowych, które zostały umieszczone na krótko przed rozpoczęciem obowiązywania umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach również ponosi Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest również do poniesienia wszelkich kosztów usunięcia folii po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach.

4.          Jeżeli środki reklamowe zostaną usunięte przez Użytkownika lub na jego zlecenie przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach oraz bez zgody spółki mytaxi, to Użytkownik poniesie koszty ponownego umieszczenia środków reklamowych. Ponadto w przypadku usunięcia środków reklamowych w trakcie trwania niniejszej umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach, na które nie uzyskano zgody, Użytkownik zapłaci karę umowną w wysokości trzykrotność wynagrodzenia. Z chwilą usunięcia środków reklamowych Użytkownik traci prawo do otrzymania wynagrodzenia. Jeżeli wskutek wypadku lub z innych przyczyn pojazd nie jest już dopuszczony do ruchu drogowego lub w okresie obowiązywania umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach Użytkownik utraci koncesję dla pojazdu na przewóz osób, to Użytkownik będzie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia mytaxi o zaistniałej sytuacji.

5.          Jeżeli w okresie obowiązywania umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach pojazd nie będzie zdatny do przewozu osób przez okres dłuższy niż 2 tygodnie („Przerwa eksploatacyjna“), to Użytkownik będzie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania spółki mytaxi Polska o takowej przerwie w eksploatacji. Za okres przerwy eksploatacyjnej mytaxi zastrzega sobie prawo zmniejszenia opłaty ryczałtowej za reklamę.

6.          Brak uruchomienia przez Użytkownika aplikacji mytaxi przez okres 1 tygodnia (7 dni) oznaczać będzie brak wykorzystania taksówki do świadczenia usług przewozu za pośrednictwem mytaxi a zatem również brak reklamy tychże usług zgodnie z niniejszą umową. Powyższa sytuacja stanowić będzie podstawę do zmniejszenia opłaty ryczałtowej za reklamę.  

7.          Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do zlecenia zgodnego z umową umieszczenia naklejek zewnętrznych poleconej przez mytaxi firmie, a w razie uszkodzenia naklejek zewnętrznych, po wcześniejszej konsultacji z mytaxi, do zwrócenia się do tej firmy w celu przeprowadzenia naprawy. Użytkownik zleca naprawę firmie we własnym imieniu i na własny koszt.

III.       Prawo spółki mytaxi do przeprowadzenia kontroli

1.          mytaxi uprawniona jest do przeprowadzania miesięcznych kontroli zgodnego z umową o umieszczeniu reklamy na taksówkach umieszczania reklam na zewnętrznej powierzchni pojazdów oraz w ich wnętrzu, tzn. zgodności środków reklamowych z formą określoną w protokole zamieszczonym w Załączniku nr 1 („Termin kontroli”). W tym celu mytaxi powiadamia telefonicznie Użytkownika o miejscu i terminie kontroli.

2.          Jeżeli w ramach kontroli mytaxi stwierdzi, że środki reklamowe umieszczone na i w pojeździe nie odpowiadają już stanowi zatwierdzonemu podczas oględzin wstępnych i zaprotokołowanemu w załączniku 1, to Użytkownik musi zadbać o natychmiastowe usunięcie usterek i ponieść koszty ich usunięcia. Do chwili przywrócenia środków reklamowych do stanu określonego w załączniku nr 1 mytaxi uprawniona jest do bezzwłocznego zmniejszenia kwoty wynagrodzenia wypłacanego zgodnie z postanowieniami pkt II.2 lub do bezzwłocznego wykonania prawa zatrzymania. Wznowienie wypłacania pełnej kwoty wynagrodzenia określonego w pkt II.2 nastąpi dopiero z dniem pozytywnego zakończenia kontroli.

3.          Każdorazowo przy okazji przeprowadzanej miesięcznie kontroli wizualnej mytaxi uprawniona jest do wymiany środków reklamowych, a w szczególności umieszonych na pojeździe folii reklamowych i/lub zlecenia dodatkowego przyklejenia na własny koszt folii reklamowych umieszczonych na pojeździe. mytaxi zobowiązuje się do zgłoszenia Użytkownikowi w odpowiednim terminie, jednak najpóźniej na dwa tygodni przed, chęci odnowienia środków reklamowych przy okazji przeprowadzania kontroli.

IV.        Zapewnienie, wyłączność

1.          mytaxi zapewnia, że jest upoważniona do użytkowania marki i logo przedstawionych na środkach reklamowych.

2.          Użytkownik zapewnia mytaxi, że nie zawarł z osobami trzecimi jakichkolwiek innych umów o świadczenie usług reklamowych dotyczących przedstawienia produktu lub reprezentacji przedsiębiorstw na zewnętrznej powierzchni i we wnętrzu danego pojazdu. W okresie obowiązywania umowy Użytkownik przyznaje spółce mytaxi wyłączne prawo do reklamowania usług oferowanych przez mytaxi Sp. z o.o. za pomocą środków reklamowych umieszczanych na zewnętrznej powierzchni pojazdów oraz w ich wnętrzu.

3.          Użytkownik zapewnia mytaxi, że pojazd został dopuszczony do przewozu osób i że posiada wymagane koncesje na przewóz osób oraz że w okresie obowiązywania umowy pojazd nie utraci pozwolenia na przewóz osób.

4.          Jeżeli Użytkownik naruszy obowiązek do zachowania wyłączności określony w niniejszym pkt IV mytaxi przysługuje kara umowna w wysokości 3 krotnego wynagrodzenia zgodnie z pkt II.2.

V.          Okres obowiązywania umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach i jej wypowiedzenie

1.          W przypadku wypowiedzenia przez mytaxi umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach przed zakończeniem okresu jej obowiązywania lub zakończenia reklamowania po upływie okresu obowiązywania umowy środki reklamowe należy zwrócić spółce mytaxi. Usunięcie środków reklamowych po zakończeniu obowiązywania umowy leży w gestii Użytkownika.

2.          mytaxi przysługuje również prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o umieszczeniu reklamy na taksówkach bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn. Ważna przyczyna występuje w szczególności wówczas, gdy Użytkownik naruszy swoje obowiązki umowne. Ważną przyczyną jest również sytuacja gdy Użytkownik utraci dla danego pojazdu licencję na przewóz osób lub gdy zachowanie Użytkownika lub osób, którymi posłużono się w wykonaniu zobowiązania szkodzi wizerunkowi marki „mytaxi“.

3.          Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy mytaxi Użytkownik nie może w całości lub częściowo cedować praw przysługujących jej na mocy niniejszej umowy na osoby trzecie.

CZĘŚĆ IV.

Ogólne Warunki świadczenia usług w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klientów Biznesowych”

I. Usługi oferowane przez mytaxi w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klientów Biznesowych”. Uwagi Ogólne.

1.          W ramach udostępnionej Użytkownikowi aplikacji mytaxi, Użytkownicy zalogowani w systemie z dostępnością usług „Przejazdy Bezgotówkowe Klientów Biznesowych” uzyskują informacje o zapotrzebowaniu świadczenia usługi „Przejazdu bezgotówkowego Klienta Biznesowego” poprzez wyświetlenie w systemie informacji o zapotrzebowaniu na realizację przejazdu bezgotówkowego oraz lokalizacji zgłaszającego zapotrzebowanie.

2.          W przypadku Przejazdów Bezgotówkowych Klientów Biznesowych pomiędzy Klientem Biznesowym a Użytkownikiem nie dochodzi do zawarcia umowy przewozu osób. Użytkownik wykonuje przewóz Klienta Biznesowego za pośrednictwem systemu mytaxi i na zlecenie mytaxi, zaś Klient Biznesowy korzysta z usługi przewozu za pośrednictwem systemu mytaxi na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z mytaxi.

3.          Po przyjęciu zlecenia usługi przewozu bezgotówkowego dla zgłaszającego zapotrzebowanie poprzez wciśniecie przycisku „PRZYJMUJĘ” Użytkownik zobowiązuje się jest stawić się do zgłoszonej lokalizacji i świadczyć usługę przewozu dla Klienta Biznesowego na swoją wyłączną odpowiedzialność zgodnie z pkt. III poniżej.

4.          Po wykonanej przez Użytkownika usłudze Przejazdu Bezgotówkowego Klienta Biznesowego Użytkownik wprowadza do systemu informację o zakończeniu kursu oraz jego cenę, powyższa informacja pojawia się w systemie oraz jest widoczna dla Klienta Biznesowego, który potwierdza wykonanie usługi i jej cenę za pomocą numeru PIN w Aplikacji, alternatywnie poprzez przekazanie Użytkownikowi jednorazowego numeru transakcji (numer TAN).

5.          Numer PIN jest wprowadzony przez Klienta Biznesowego do Aplikacji i potwierdzany przez system mytaxi. Alternatywnie numer TAN jest wprowadzony przez Użytkownika do Aplikacji i również potwierdzany przez system mytaxi. Wprowadzenie przez Klienta Biznesowego poprawnego numeru PIN lub wprowadzenie przez Użytkownika poprawnego numeru TAN stanowi potwierdzenie wykonania usługi dla Klienta Biznesowego.

6.          Za wykonany przez Użytkownika przewóz w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klienta Biznesowego” Użytkownik nie pobiera od Klienta Biznesowego żadnej opłaty.

7.          Przejazdy Bezgotówkowe Klienta Biznesowego są rejestrowane i rozliczane bezpośrednio z Klientem Biznesowym przez mytaxi na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

8.          Usługi mytaxi na rzecz Użytkownika w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klienta Biznesowego” polegają na:

a)          Umożliwieniu wykonania usług transportu poprzez zlecanie Użytkownikowi, za pomocą aplikacji mytaxi, przewozu osób w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klienta Biznesowego” dla Klientów Biznesowych pozyskanych przez mytaxi, ujawnionych i zarejestrowanych w systemie mytaxi, którzy zgłaszają zapotrzebowanie skorzystania z usługi przewozu;

b)          rejestrowaniu w systemie mytaxi przewozów osób Klienta Biznesowego zrealizowanych przez Użytkownika w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Klienta Biznesowego”;

c)          rozliczaniu wykonanych przez Użytkownika „Przejazdów bezgotówkowych Klienta Biznesowego” na warunkach wskazanych poniżej w pkt. II. Rozliczanie usług w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Klienta Biznesowego”.

9.          We wszystkich pozostałych kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Cz. IV OWK-U zastosowanie mają odpowiednie postanowienia pozostałych Części I OWK-U.

II.              Rozliczanie usług w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klienta Biznesowego”.

1.          Każdy wykonany przez Użytkownika kurs oraz jego cena w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klienta Biznesowego”, zaakceptowane przez Klienta Biznesowego na zasadach wskazanych w niniejszych OWK-U, są rejestrowane w systemie mytaxi.

2.          W oparciu o prowadzoną w systemie mytaxi rejestrację zaakceptowanych wykonanych kursów oraz ich cen, z końcem każdego miesiąca kalendarzowego mytaxi sporządza za pomocą systemu mytaxi „Zestawienie przejazdów” obejmujące następujące dane:

a)          data i godziny przejazdu;

b)          adres startowy przejazdu;

c)          numer Użytkownika (taksówkarza);

d)          numer Klienta Biznesowego.

3.          W oparciu o wskazane w ust 2 powyżej „Zestawienie przejazdów” system mytaxi generuje zbiorczy rachunek obejmujący wszystkie zrealizowane przez Użytkownika i zaakceptowane przez Klienta Biznesowego Przejazdy bezgotówkowe na podstawie cen zaakceptowanych przez Klienta Biznesowego za pośrednictwem systemu mytaxi. Wystawcą rachunku jest Użytkownik zaś odbiorcą mytaxi. Termin płatności rachunku wynosi 14 dni od zakończenia miesiąca.

4.          Z tytułu realizowanych przez mytaxi na rzecz Użytkownika w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klienta Biznesowego” usług, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty mytaxi tzw. prowizji za Płatności Bezgotówkowe, `niezależnie od zapłaty prowizji za każde zakończone sukcesem pośredniczenie w pozyskaniu Pasażera poprzez skorzystanie przez Użytkownika z aplikacji mytaxi zgodnie z zasadami rozliczeń jak w cz. I niniejszych OWK-U.

5.          Prowizja za Płatności Bezgotówkowe stanowi procent (%) od ogólnej wartości zrealizowanych przez Użytkownika w danym miesiącu kalendarzowym przewozów w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klienta Biznesowego”. Ww. procent liczony będzie od wartości kursów bezgotówkowych zarejestrowanych w systemie mytaxi, które zostały zaakceptowane przez Klienta Biznesowego. Wysokość netto Prowizji za Płatności Bezgotówkowe określa aktualnie obowiązujący CENNIK usług mytaxi.

6.          Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej (drogą e-mail) na adres wskazany przez Użytkownika.

7.          Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez mytaxi potrącenia należności wynikającej z rachunku wystawionego dla mytaxi z należnością z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego mytaxi ujętego w fakturze VAT dla Użytkownika. Oświadczenie mytaxi o potrąceniu wzajemnych wierzytelności może być również dokonane poprzez: (1) umieszczenie na fakturze lub rachunku wystawionym przez mytaxi adnotacji o dokonanym potrąceniu, (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości w systemie mytaxi, lub (3) poprzez zapłatę przez mytaxi jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego na rzecz Użytkownika w pomniejszonej, na skutek kompensaty, wysokości.

III.            Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika za usługi świadczone w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Klienta Biznesowego”.

1.          Wszelkie reklamacje w zakresie wykonanego przez Użytkownika przewozu w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klienta Biznesowego” kierowane są przez Klienta Biznesowego do Użytkownika, z powiadomieniem mytaxi.

2.          mytaxi nie ponosi odpowiedzialności za szkody (szkody rzeczowe jak i osobowe) wyrządzone Klientowi Biznesowemu podczas, w związku, czy na skutek wykonanej usługi przewozu przez Użytkownika. mytaxi nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody Klienta Biznesowego powstałe w związku z wykonaniem / niewykonaniem / nienależytym wykonaniem usługi przewozu osób przez Użytkownika.

3.          mytaxi nie odpowiada za świadczenie usług przewozu osób wykonywanych przez Użytkownika.

4.          Użytkownik zobowiązuje się wykonywać usługi przewozu z zachowaniem najwyższej staranności przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru świadczonych usług. Użytkownik zapewnia Klientom Biznesowym w szczególności bezpieczeństwo i komfort przewozu w standardzie obowiązującym dla przewozów klientów biznesowych typu „business”, „premium” itp.

5.          Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia każdej szkody (tak na osobie bądź mieniu; zarówno w zakresie rzeczywiście poniesionej szkody jak i utraconych korzyści) wyrządzonej przez Użytkownika podczas realizacji usług przewozu w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klienta Biznesowego”, jakiejkolwiek osobie fizycznej, prawnej czy jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Użytkownik zwolni mytaxi z wszelkiej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek podmiotu (osób fizycznych i prawnych) i zaspokoi wszelkie roszczenia jakie zostaną skierowane wobec mytaxi, w związku z realizacją przez Użytkownika usług przewozu w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klienta Biznesowego”.

6.          Użytkownik zobowiązany jest do ujawnienia mytaxi wszelkich roszczeń reklamacyjnych zgłaszanych przez Klienta Biznesowego oraz przedstawienia swojego stanowiska co do zasadności tych roszczeń. Użytkownik wyraża również zgodę na potrącenie jego wierzytelności wynikających z rachunku wystawionego dla mytaxi z wierzytelnościami mytaxi względem Użytkownika o zwrot jakichkolwiek poniesionych kosztów,  zapłaconych odszkodowań i innych kosztów związanych z zaspokojeniem przez mytaxi roszczeń Klientów Biznesowych wynikających z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika usług przewozu w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Klienta Biznesowego”.

CZĘŚĆ V.

Ogólne Warunki świadczenia usług w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Pasażerów”

I. Usługi oferowane przez mytaxi w ramach „Przejazdów Bezgotówkowych Pasażerów”. Uwagi Ogólne.

1.          W ramach udostępnionej Użytkownikowi aplikacji mytaxi, Użytkownicy zalogowani w systemie z dostępnością usług „Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” (inaczej „usług mytaxi Payment” lub „usług Płać przez Aplikację”) uzyskują informacje o zapotrzebowaniu świadczenia usługi „Przejazdu bezgotówkowego Pasażerów” poprzez wyświetlenie w systemie: informacji o zapotrzebowaniu na realizację przejazdu bezgotówkowego oraz lokalizacji zgłaszającego zapotrzebowanie.

2.          Po wykonanej przez Użytkownika usłudze Przejazdu Bezgotówkowego Pasażerów Użytkownik wprowadza do systemu informację o zakończeniu kursu oraz jego cenę, powyższa informacja pojawia się w systemie oraz jest widoczna dla Pasażera, który potwierdza wykonanie usługi i jej cenę za pomocą numeru PIN w Aplikacji.

3.          Numer PIN jest wprowadzony przez Pasażera do Aplikacji i potwierdzany przez system mytaxi. Wprowadzenie przez Pasażera poprawnego numeru PIN stanowi potwierdzenie wykonania usługi dla Pasażera.

4.          Za wykonany przez Użytkownika przewóz w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Pasażerów” Użytkownik nie pobiera od Pasażera żadnej opłaty.

5.          Usługi mytaxi na rzecz Użytkownika w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Pasażerów” polegają na:

a)          Umożliwieniu wykonania usług transportu poprzez zlecanie Użytkownikowi, za pomocą aplikacji mytaxi, przewozu osób w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Pasażerów” dla Klientów Biznesowych pozyskanych przez mytaxi, ujawnionych i zarejestrowanych w systemie mytaxi, którzy zgłaszają zapotrzebowanie skorzystania z usługi przewozu;

b)          rejestrowaniu w systemie mytaxi przewozów Pasażerów zrealizowanych przez Użytkownika w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Pasażerów”.

6.          We wszystkich pozostałych kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Cz. V OWK-U zastosowanie mają odpowiednie postanowienia pozostałych Części I OWK-U.

II. Cesja wierzytelności.

1.          Użytkownik niniejszym sprzedaje (przelewa) na mytaxi wszystkie wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia za przewóz względem Pasażerów wynikające z kursów w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Pasażerów” po potwierdzeniu przez Pasażera zgodnie z pkt. I ust.2 za cenę równą wartości nominalnej wynagrodzenia przysługującego Użytkownikowi od Pasażera.

2.          mytaxi zobowiązuje się wobec Użytkownika do nabywania wszystkich cedowanych wierzytelności wynikających z „Przejazdów bezgotówkowych Pasażerów” za cenę określoną w ust. 1.

3.          Użytkownik nie ponosi względem mytaxi odpowiedzialności za brak zapłaty przez Pasażera.

4.          W oparciu o wskazane w pkt. III ust.2 poniżej „Zestawienie przejazdów” dokonuje płatności sumy cen sprzedaży za przelane wierzytelności w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca, w którym przelew wierzytelności nastąpił (decyduje data akceptacji ceny kursu przez Pasażera zarejestrowana w systemie mytaxi).

III. Rozliczanie usług w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Pasażerów”.

1.          Każdy wykonany przez Użytkownika kurs oraz jego cena w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Pasażerów”, zaakceptowane przez Pasażera na zasadach wskazanych w niniejszych OWK-U, są rejestrowane w systemie mytaxi.

2.          W oparciu o prowadzoną w systemie mytaxi rejestrację zaakceptowanych wykonanych kursów oraz ich cen, z końcem każdego miesiąca kalendarzowego mytaxi sporządza za pomocą systemu mytaxi „Zestawienie przejazdów” obejmujące następujące dane:

a)          data i godziny przejazdu;

b)          adres startowy przejazdu;

c)          numer Użytkownika (taksówkarza);

d)          numer Pasażera.

3.          Z tytułu realizowanych przez mytaxi na rzecz Użytkownika w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Pasażerów” usług, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty mytaxi tzw. prowizji za usługi mytaxi Payment, niezależnie od zobowiązania do zapłaty prowizji za każde zakończone sukcesem pośredniczenie w pozyskaniu Pasażera poprzez skorzystanie przez Użytkownika z aplikacji mytaxi zgodnie z zasadami rozliczeń jak w cz. I niniejszych OWK-U.

4.          Prowizja za usługi mytaxi Payment stanowi procent (%) od ogólnej wartości zrealizowanych przez Użytkownika w danym miesiącu kalendarzowym przewozów w ramach „Przejazdów bezgotówkowych Pasażerów”. Ww. procent liczony będzie od wartości kursów bezgotówkowych zarejestrowanych w systemie mytaxi, które zostały zaakceptowane przez Pasażerów. Wysokość netto Prowizji za usługi mytaxi Payment określa aktualnie obowiązujący CENNIK usług mytaxi.

5.          Na ustalone jak w ust. 4 powyżej przez mytaxi wynagrodzenie tj. prowizję za usługi mytaxi Payment, mytaxi wystawi Użytkownikowi fakturę VAT. Do wartości wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

6.          Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej (drogą e-mail) na adres wskazany przez Użytkownika.

7.          Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez mytaxi potrącenia należności z tyt. cesji wierzytelności do mytaxi z należnością z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego mytaxi ujętego w fakturze VAT dla Użytkownika. Oświadczenie mytaxi o potrąceniu wzajemnych wierzytelności może być również dokonane poprzez: (1) umieszczenie na fakturze lub rachunku wystawionym przez mytaxi adnotacji o dokonanym potrąceniu, (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości w systemie mytaxi, lub (3) poprzez zapłatę przez mytaxi jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego na rzecz Użytkownika w pomniejszonej, na skutek kompensaty, wysokości.

Postanowienia końcowe OWK-U

1.          Jeżeli jakakolwiek część niniejszych OWK-U zostanie uznana przez sąd właściwy, lub inny upoważniony organ za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszych OWK-U będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące. Taką część OWK-U zastąpią inne postanowienia, które będą najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu i będą najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi wadliwego postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym, a przy tym będą ważne, wykonalne i wiążące.

2.          Aktualne wersje OWK-U dostępne są na stronie internetowej www.mytaxi.com.pl.

3.          mytaxi zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych OWK-U i CENNIKA z każdorazowym powiadomieniem Użytkowników o wprowadzanych zmianach. Zmiany OWK-U oraz CENNIKA będą przekazywane w formie newsletter wysłanych na urządzenie mobilne używane przez Użytkownika i zarejestrowane w systemie mytaxi. mytaxi zapewnia stałą możliwość wglądu do zaktualizowanych Ogólnych warunków korzystania z aplikacji na stronie internetowej: www.mytaxi.com.pl lub w samej aplikacji na mobilnym urządzeniu końcowym. Aktualna wersja CENNIKA dostępna jest do wzglądu w biurze lokalnym mytaxi.

4.          W terminie 5 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianie OWK-U oraz CENNIKA, Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby mytaxi lub na adres e-mail podane na stronie internetowej www.mytaxi.com.pl. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie rozwiązanie umowy o współpracę oraz innych łączących strony umów. Brak zgłoszenia sprzeciwu ww terminie stanowi akceptację Użytkownika na wprowadzone przez mytaxi zmiany.

5.          Właściwym do wykonywania niniejszych OWK jest prawo polskie. Sądem właściwym do wszelkich roszczeń związanych z realizacją niniejszych OWK-U jest Sąd w Warszawie właściwy wg. siedziby mytaxi.